Hotarari CA – octombrie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 03.10.2023

 • Hotararea nr. 579 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor finale ale procesului de admitere, sesiunea septembrie 2023,  la programele de studii universitare de doctorat
 • Hotararea nr. 580 – cu privire la aprobarea calendarului desfășurării concursului de alegeri a membrilor consiliului școlilor doctorale, pentru locurile vacante
 • Hotararea nr. 581 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc de la buget, fără bursă, cu frecvență redusă în cadrul școlilor doctorale
 • Hotararea nr. 582 – cu privire la aprobarea modificării și completării procedurii privind recrutarea și selecția personalului în vederea nominalizării/angajării în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 583 – cu privire la aprobarea numărului de gradații de merit si repartizarea acestora pe facultăți, departamente și grade didactice pentru personalul didactic și de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 584 – cu privire la aprobarea calendarului concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic și de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru anul universitar 2023 – 2024
 • Hotararea nr. 585 – cu privire la aprobarea solicitării de transfer la programul de studii universitare de licență, în cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 586 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, de la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul ASE
 • Hotararea nr. 587 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare „Drept bancar și al noilor tehnologii”, din cadrul facultății de Drept, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 588 – cu privire la aprobarea perioadelor pentru programarea concediilor de odihnă, aferente anului 2024, pentru secretarii responsabili cu gestionarea dosarelor studenților și secretarii șefi din cadrul facultăților care fac parte din structura ASE
 • Hotararea nr. 589 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 590 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și administrativ
 • Hotararea nr. 591 – cu privire la acordarea unui ajutor de înmormântare

Hotararile Consiliului de Administratie – 12.10.2023

 • Hotararea nr. 592 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei de desfășurare a alegerilor universitare 2023-2024
 • Hotararea nr. 593 – cu privire la aprobarea Notei USASE privind suspendarea perioadelor de depunere și afișare a burselor, indiferent de categorie
 • Hotararea nr. 594 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în anul universitar 2023 – 2024
 • Hotararea nr. 595 – cu privire la aprobarea repartizării fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 596 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării cuantumului burselor studenților în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 597 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023
 • Hotararea nr. 598 – cu privire la aprobarea cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2023-2024 în cadrul programului Postuniversitar „Drept Bancar și al Noilor Tehnologii”
 • Hotararea nr. 599 – cu privire la echivalarea gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice  în regim plata cu ora  în anul universitar 2023-2024 în cadrul programul Postuniversitar„ Drept Bancar și al Noilor Tehnologii”
 • Hotararea nr. 600 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii doamnei prof. univ. dr. Nen Madlena care solicită susţinerea de activităţi de predare și de cercetare la altă universitate în semestrul I al anului universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 601 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a componenței comisiei de disciplină pentru cercetarea posibilelor abateri disciplinare săvârşite de doamna lector univ. dr. Maassen Maria Alexandra
 • Hotararea nr. 602 – cu privire aprobarea propunerii componenței comisiei de disciplină pentru cercetarea posibilelor abateri disciplinare săvârşite de domnul lector univ. dr. Istocescu Amadeo
 • Hotararea nr. 603 – cu privire la aprobarea modificării componenței Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării, pentru anul universitar 2023 – 2024, etapa de toamnă
 • Hotararea nr. 604 – cu privire la aprobarea modificării componenței Comisiei de Cazare
 • Hotararea nr. 605 – cu privire la aprobarea unor burse speciale pentru echipa de studenți care a participat la Turneul Internațional “European Catchball Cup”
 • Hotararea nr. 606 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul compartimentelor din structura universității
 • Hotararea nr. 607 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc finanțat de la bugetul de stat, de la programul de studii universitare de masterat Economie europeană la programului de studii universitare de masterat Comunicare în afaceri, din cadrul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 608cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE a lucrării cu titlul „In memoriam Paul Bran, Reper al renașterii academice”, autor coordonator: prof. univ. dr. Nicolae Istudor
 • Hotararea nr. 609 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a înființării unui birou satelit al Universității Hyogo (Japonia) în cadrul ASE
 • Hotararea nr. 610 – cu privire la inițierea unui proiect în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027
 • Hotararea nr. 611 – cu privire la inițierea unui proiect în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027
 • Hotararea nr. 612 – cu privire la aprobarea referatelor de transfer
 • Hotararea nr. 613 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 614 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentrupersonalul didactic auxiliar și administrativ

Hotararile Consiliului de Administratie – 18.10.2023

 • Hotararea nr. 615 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 616 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor de asistent universitar și de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată
 • Hotararea nr. 617 – cu privire la aprobarea modificării calendarului privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social, pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă
 • Hotararea nr. 618 – cu privire la aprobarea modificării Calendarului Studentului, septembrie 2023 – septembrie 2024
 • Hotararea nr. 619 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, de la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul ASE
 • Hotararea nr. 620 – cu privire la aprobarea desfășurării în format online a activităților de predare, desfășurate de către profesori din străinătate, la programul de studii universitare de masterat „Finanțe aplicate”, din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 621 – cu privire la aprobarea corectării statutului studenților în decizia de înmatriculare la programul de studii universitare de masterat Finanțe și bănci – DOFIN, din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări. Bănci și Burse de Valori, pentru anul universitar 2023-2024

Hotararile Consiliului de Administratie – 25.10.2023

 • Hotararea nr. 622 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de validare a rezultatelor alegerilor la nivelul departamentelor
 • Hotararea nr. 623 – privind aprobarea modelului fișei de post pentru funcția de Director Departament didactic
 • Hotararea nr. 624 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a aprobării numărului de locuri și a temelor de cercetare pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat anul universitar 2023-2024, sesiunea NOIEMBRIE
 • Hotararea nr. 625 – cu privire la aprobarea comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat, pe școli doctorale, Sesiunea Noiembrie 2023
 • Hotararea nr. 626 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a componenței nominale a Birourilor electorale ale celor 12 secții de la nivelul facultăților și Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru alegerea membrilor consiliilor facultăților și senatului universitar
 • Hotararea nr. 627 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a componenței nominale a Birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru alegerea rectorului
 • Hotararea nr. 628 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023
 • Hotararea nr. 629 – cu privire la colectivul de lucru pentru stabilirea obiectivelor și activităților principale din cadrul Institutului de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr și Substanțelor Dulci Fundulea
 • Hotararea nr. 630 – cu privire la aprobarea acordarii diplomelor „Opera Omnia” și „Georgescu-Roegen” autorilor articolelor publicate în reviste  editate și cotate Web of Science sau indexate Scopus
 • Hotararea nr. 631 – Cu privire la schimbarea responsabililor pentru revista DIALOGOS” (ISSN tipărit 1582-165X, ISSN online 2734-5424), apărută la Editura ASE sub egida DLMCA
 • Hotararea nr. 632 – Cu privire la includerea publicației periodice studențești online Economics Student Working Papers în portofoliul Editurii ASE.
 • Hotararea nr. 633 – Cu privire la includerea publicației periodice studențești Management Student Working Papers în portofoliul Editurii ASE
 • Hotararea nr. 634 – Cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE  a volumului de studii cu titlul  Agriculture and Forestry Biodiversity, editori: prof. univ. dr. Gabriel Popescu, prof. univ. dr. ing. agronom Valeriu Tabără
 • Hotararea nr. 635 – Cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE a lucrării Abordări ale managementului investițiilor sustenabile în contextul lumii VUCA, autor asist. univ. dr. Mihaela Minciu
 • Hotararea nr. 636 – Cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE a lucrării Securitatea datelor personale în era digitală a comerțului electronic, autor asist. univ. dr. Mădălina Venasa M.S. Vargas
 • Hotararea nr. 637 – cu privire la aprobarea tarifelor de plata cu ora pentru activitățile didactice la programul postuniversitar de formare psihopedagogică, Nivelul I (560 ore) și Nivelul II (336 ore), anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 638 – cu privire la aprobarea semnării Acordului de parteneriat de dublă diplomă între Academia de Studii Economice din București și Sapienza University of Rome, Italia
 • Hotararea nr. 639 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 640 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a programului de studii Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 641– cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale INFORMATICĂ ECONOMICĂ  a domnului TOMA CRISTIAN – VALERIU
 • Hotararea nr. 642 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale CONTABILITATE a doamnei ALECA OFELIA EMA
 • Hotararea nr. 643 – cu privire la aprobarea unor burse speciale pentru studenții din Comisia de cazare
 • Hotararea nr. 644 – cu privire la acordarea unor burse speciale pentru studenții care au prestat activități în folosul A.S.E., în cadrul Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării
 • Hotararea nr. 645 – cu privire la aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere și școlarizare pentru cursanții programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Inițiere în procesul decizional strategic la nivelul administrației publice centrale”, organizat în anul universitar 2023-2024, în cadrul parteneriatului semnat de către Facultatea de Administrație și Management Public și Cancelaria Prim-Ministrului și Secretariatului General al Guvernului în cadrul proiectului SIPOCA 1273
 • Hotararea nr. 646 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 647 – cu privire la initierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 648 – cu privire la validarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”Accountable Governance and responsible Innovation in Artificial Intelligence” CF 158/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 649 – cu privire la validarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”IDA Institute of Digital Assets”, CF 166/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 650 – cu privire la validarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”AI for Energy Finance (AI4EFin)”,  CF 162/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 651 – cu privire la nominalizarea în vederea ocupării posturilor aferente echipei în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar ROSE – ”Ecoul adaptabilității în mediul universitar” AG 396/SGU/SS/III/08.09.2023
 • Hotararea nr. 652 – cu privire la aprobarea finanțării participării unor cadre didactice titulare în ASE, la programul de studii universitare de masterat „Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică”, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 653 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 654 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 655 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pentru semestrul I al anului 2023
 • Hotararea nr. 656 – cu privire la aprobarea noii sigle și Brandbook-ul CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR ASE BUCUREȘTI
 • Hotararea nr. 657 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a taxei de școlarizare de 4000 lei la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Criminal Business Law” cu predare în limba engleză, organizat de Facultatea de Drept, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 658 – cu privire la aprobarea corectării statutului studenților în decizia de înmatriculare la programul de studii universitare de licență, din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări. Bănci și Burse de Valori, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 659 – pentru aprobarea modificării componenței comisiei pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat MBA Româno-Francez INDE, Facultatea Bucharest Business School, sesiunea noiembrie 2023
 • Hotararea nr. 660 – cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanțate de la bugetul de stat, de la programele de studii universitare de masterat, din cadrul Facultății de Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine și Facultatea de Marketing, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 661 – cu privire la aprobarea inițierii acreditării EFMD (European Foundation for Management Development) a Facultății Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 662 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare Manageri și Leadership din cadrul Facultății de Management, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 663 – cu privire la aprobarea proiectului cu titlul „Implementarea strategiilor de dezvoltare ale revistelor ASE etapa 2023”
 • Hotararea nr. 664 – cu privire la aprobarea modificării  Anexei 1 de la HCA 303/30.06.2023 referitoare la aprobarea Proiectului de formare continuă în domeniul cercetării științifice, Ediția 2023
 • Hotararea nr. 665 – Cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE  a lucrării Instituții de drept roman, vol. 1, autor lect. univ. dr. Ionuț Ciutacu
 • Hotararea nr. 666 – cu privire la aprobarea numărului de  gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 667 – cu privire la aprobarea calendarului concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în anul 2023 pentru personalul didactic auxiliar
 • Hotararea nr. 668 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și administrativ
 • Hotararea nr. 669 – cu privire la aprobarea modificării repartizării fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 670 – cu privire la aprobarea completării listei cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 671 – cu privire la echivalarea gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice  în regim plata cu ora  în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 672 – cu privire la înființarea posturilor în afara organigramei și demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea acestora în cadrul proiectului Consolidarea capacității administrative a Municipiului București în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile”, finanțat din Fondul pentru relații bilaterale 2014-2021
 • Hotararea nr. 673 – cu privire la demararea procesului de recrutarea și selecție pentru ocuparea postului de cercetător postdoctorand în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”IDA Institute of Digital Assets” CF nr. 166/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență

Hotararile Consiliului de Administratie – 31.10.2023

 • Hotararea nr. 674 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru  personalul didactic și de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 675 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a modificării componenței Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 676 – cu privire la aprobarea desfășurării în format online a activităților de predare, desfășurate de către profesori din străinătate, la programul de studii universitare de masterat „Economia și administrarea afacerilor agroalimentare”, din cadrul Facultății de Economia Agroalimentară și a Mediului, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 677 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării componenței Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
 • Hotararea nr. 678 – cu privire la aprobarea modificării termenelor de plată a taxei de școlarizare pentru Butnaru Irina Manuela, la programul de studii universitare de masterat MBA Româno-Canadian
 • Hotararea nr. 679 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică nivel I şi nivel II (cu frecvenţă şi postuniversitar) la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 680 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ a domnului STRAT VASILE ALECSANDRU
 • Hotararea nr. 681 – cu privire la aprobarea acordării de facilități de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților din ASE
 • Hotararea nr. 682 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul compartimentelor din structura universității
 • Hotararea nr. 683 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei Stănică Simona-Florentina
 • Hotararea nr. 684 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei Andrei Cristina Ioana
Scroll to top