Hotarari CA – iunie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 08.06.2023

 • Hotararea nr. 259 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 260 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 261 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de distribuire a locurilor finanțate de la buget și a celor cu taxă pe școli doctorale, an universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 262 – cu privire la recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în domeniul Finanțe, obținut de către doamna Roșca Ioana Felicia la Universitatea Wirtschaftuniversitat Wien – Vienna University of Economics and Business
 • Hotararea nr. 263 – pentru aprobarea componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 264 – pentru aprobarea componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de masterat, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 265 – pentru aprobarea comisiilor de finalizare a studiilor de licență, nivel I și a studiilor de masterat, nivel II din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 266 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planului de învățământ al programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Inițiere în procesul decizional strategic la nivelul administrației publice centrale”, organizat în cadrul Facultății de Administrație și Management Public, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 267 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurilor de înscriere, în Registrul național al programelor postuniversitare și validare, a calificării aferente programului postuniversitar „Inițiere în procesul decizional strategic la nivelul administrației publice centrale”, organizat în cadrul Facultății de Administrație și Management Public, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 268 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de validare și actualizarea înscrierii în RNCIS a calificărilor aferente programului de studii universitare de masterat „Master didactic în Economie ”
 • Hotararea nr. 269 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a grilelor de competențe aferente specializărilor secundare pentru programul de studii universitare de masterat „Master didactic în Economie”, organizat de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • Hotararea nr. 270 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 271 – cu privire la aprobarea plății unor burse speciale pentru studenții care au participat la turneul final al Campionatului Național Universitar de baschet masculin
 • Hotararea nr. 272 – cu privire la aprobarea plății unor burse speciale pentru studenții care au participat la turneul final al Campionatului Național Universitar de volei masculin
 • Hotararea nr. 273 – cu privire la aprobarea continuării desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE
 • Hotararea nr. 274 – cu privire la aprobarea Notei privind punerea în executare a sentinței civile nr. 3527/22.04.2021, pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 1606A/26.04.2023, pronunțată în dosarul nr. 1148/303/2021, de către Tribunalul București – Secția a III-a Civilă  prin obligației de plată a sumei de 48,13 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată
 • Hotararea nr. 275 – Cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE, în format online a lucrării cu titlul „Romania 2030. Voluntary National Review. Implementing the 17 SDGs”
 • Hotararea nr. 276 – Cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE a lucrării cu titlul „Organizarea timpului de muncă și de odihnă în cazul cumulului de funcții. Aspecte specifice. Examen critic al legislației românești și al dreptului Uniunii Europene. Fundamentele juridice ale unei noi reglementări”, autor: prof. univ. emerit. dr. Athanasiu Alexandru

Hotararile Consiliului de Administratie – 21.06.2023

 • Hotararea nr. 277 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli și situația patrimoniala pe bază de bilanț pentru perioada 01.01 – 31.03.2023 (T1-2023)
 • Hotararea nr. 278 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice şi angajaţilor ASE şi a personalului repartizat de Secretariatul general al ME, pentru  anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 279 – pentru aprobarea modificării componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2023, Facultatea Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 280 – cu privire la aprobarea nominalizării domnului Conf. univ. dr. Radu Ciobanu, în funcția de comunicator pe probleme economice din partea Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 281 – cu privire la echivalarea gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice  în regim plata cu ora  în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 282 – cu privire la aprobarea listei studenților care vor desfășura activități în folosul A.S.E., în cadrulServiciului Cazare Studenți, în perioada 01.07 – 24.09.2023 și acordarea unor burse pentru desfășurarea activităților
 • Hotararea nr. 283 – cu privire la aprobarea listei nominale cu studenții care vor desfășura activități în interesul ASE în cadrul Serviciului de Marketing și Comunicare, în perioada 07 – 30 iulie 2023
 • Hotararea nr. 284 – cu privire la aprobarea cuantumului burselor pentru studenții care au făcut parte din din Comisia de cazare, implicați în repartizarea locurilor în cămine
 • Hotararea nr. 285 – cu privire la aprobarea listei studenților care au prestat activități în folosul A.S.E., în cadrul Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării și acordarea unor burse
 • Hotararea nr. 286 – cu privire la aprobarea tarifelor de cazare pentru studenții cazați în căminele ASE, în perioada 01 – 09.07.2023
 • Hotararea nr. 287 – cu privire la aprobarea tarifelor de cazare pentru candidații care vor susține examenul de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat și însoțitorii acestora, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 288 – Cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE a lucrării cu titlul „Fashion marketing. Concepte teoretice și studii de caz”, autor David-Florin Ciocodeică.
 • Hotararea nr. 289 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 290 – cu privire la aprobarea înființării unei secții de Handbal Feminin în cadrul Clubului Sportiv Universitar A.S.E. București
 • Hotararea nr. 291 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a structurii informațiilor publice publicate, din oficiu, pe pagina Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 292 – cu privire la aprobarea repartizării sălilor din clădirea Piata Romană 7, corp A și corp B
 • Hotararea nr. 293 – cu privire la înaintarea către Senatul A.S.E. a propunerii de aprobare a TEMEI de PROIECTARE pentru obiectivul de investiții: ”Consolidare, recompartimentare și reabilitare funcţională, mansardare, remodelare și restituire faţade şi amenajare incintă și refacere împrejmuire pentru imobilul Academiei de Studii Economice situat în Calea Şerban Vodă, nr. 22-24, Sector 4, Bucureşti”
 • Hotararea nr. 294 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi și înaintarea către Senatul ASE
 • Hotararea nr. 295 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere
 • Hotararea nr. 296 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat doamnei conf. univ. dr. Smîdu Neluța

Hotararile Consiliului de Administratie – 28.06.2023

 • Hotararea nr. 297 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererilor cadrelor didactice care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte universităţi,în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Hotararile Consiliului de Administratie – 30.06.2023

 • Hotararea nr. 298 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 299 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 300 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 301 – Cu privire la includerea publicației periodice studențești Business Law Working Papers în portofoliul Editurii ASE
 • Hotararea nr. 302
 • Hotararea nr. 303 – cu privire la aprobarea Proiectului de formare continuă în domeniul cercetării științifice, Ediția 2023
 • Hotararea nr. 304 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererilor cadrelor didactice care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte universităţi,în semestrul I al anului universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 305 – cu privire  la acordarea salariului diferențiat salariaților implicați în procesul  de admitere la studii universitare de licență, masterat, doctorat, programele de formare psihopedagogică, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 306 – încheierea de contracte civile cu persoanele implicate în procesul de admitere
 • Hotararea nr. 307 – cu privire la aprobarea transformării unui post
 • Hotararea nr. 308 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Scroll to top