Hotarari CA – decembrie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 06.12.2023

 • Hotararea nr. 739 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr. 740 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr. 741 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a aprobării numărului de locuri și a temelor de cercetare pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat   anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr. 742 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programul universitar de formare psihopedagogică pentru învățământul preuniversitar, anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr. 743 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile postdoctorale de cercetare avansată, an universitar 2023 – 2024, sesiunea februarie 2024
 • Hotararea nr. 744 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată, din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 745 – cu privire la aprobarea componenței comisiei de evaluarea a lucrărilor finale la programele postdoctorale de cercetare avansată, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 746 – cu privire la aprobarea calendarului finalizării programului postdoctoral de cercetare avansată din cadrul Academiei de Studii Economice București, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 747 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț pentru perioada 01.01 – 30.09.2023 (T1-T3/2023)
 • Hotararea nr. 748cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de  aprobare a Planului de Cercetare al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2024
 • Hotararea nr. 749 – cu privire laaprobarea listei conferințelor științifice ce urmează a se desfășura în anul 2024 organizate de facultățile ASE
 • Hotararea nr. 750 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a reorganizării și transformării Centrului de Cercetări pentru Capital Intelectual și Antreprenoriat din cadrul Facultății de Administrare a Afacerilor, cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 751 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cercetări IDEAS din cadrul Facultății de Administrare a Afacerilor, cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 752 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a  Notei de fundamentare pentru aprobarea rapoartelor de activitate ale școlilor de vară organizate de Academia de Studii Economice din București în anul 2023
 • Hotararea nr. 753 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Notei de fundamentare privind propunerea școlilor de vară, finanțate prin fondurile extracurriculare în anul 2024
 • Hotararea nr. 754 – cu privire la aprobarea Raportului de control nr. 31/27.11.2023
 • Hotararea nr. 755 – cu privire la aprobarea afilierii ASE la Asociația Colegiilor și Universităților Americane (AAC&U)
 • Hotararea nr. 756 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a notei de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023
 • Hotararea nr. 757 – cu privire la propunerea de aprobare a raportării activităților extracurriculare aprobate și organizate în anul 2023 în Academia de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 758 – Anulat
 • Hotararea nr. 759 – cu privire la aprobarea suplimentării fondului de burse pentru semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 760 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a îndreptării erorii materiale din Grila competențelor programului de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune, promoția 2020-2023
 • Hotararea nr. 761 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 762 – cu privire la aprobarea transferării unor posturi și persoane
 • Hotararea nr. 763 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 764 – Anulat
 • Hotararea nr. 765 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și administrativ
 • Hotararea nr. 766 – cu privire la aprobarea completării listei cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 767 – cu privire la echivalarea gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activitățididactice  în regim plata cu ora  în anul universitar 2023-2024 în cadrul programul Postuniversitar„ Introducere în Intelligence Economic Internațional
 • Hotararea nr. 768 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în anul universitar 2023 – 2024

Hotararile Consiliului de Administratie – 11.12.2023

 • Hotararea nr. 769 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Organigramei structurii de educație și cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 770 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Organigramei structurii Tehnico-Administrative din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 771 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 772 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 773 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 774 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 775 – cu privire la aprobarea componenței comisiei pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 776 – cu privire la aprobarea acordării de facilități de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților din ASE
 • Hotararea nr. 777 – cu privire la aprobarea tarifelor de plata cu ora pentru activitățile didactice la programul postuniversitar de formare psihopedagogică „Introducere în Intelligence Economic Internațional (INT-E)”, din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale
 • Hotararea nr. 778 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ a doamnei
 • Hotararea nr. 779 – cu privire la aprobarea implementării etapei II a proiectului și a respectării obligațiilor prevăzute în Anexa 1 la Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 – ” Anexa 15 – obligații beneficiar (proiect propus OBLIGATII BENEFICIAR (PROIECT PROPUS) în vederea etapizării la contractul de finanțare Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020,” în vederea etapizării „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpului C2(B), S+P +3E, Săli de curs „,cod SMIS 123788, in cadrul noului Program -Programul Regional București Ilfov 2021- 2027
 • Hotararea nr. 780 – cu privire la aprobarea cererii doamnei lector univ. dr. Dima Adriana
 • Hotararea nr. 781 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 782 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și administrativ

Hotararile Consiliului de Administratie – 21.12.2023

 • Hotararea nr. 783 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de prorogare a termenului de punere în aplicare a prevederilor Hotărârilor Senatului Academiei de Studii Economice din București nr. 222/13.12.2023, nr. 223/13.12.2023 și nr. 224/13.12.2023
 • Hotararea nr. 784 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a notei de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023
 • Hotararea nr. 785 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a asumării instituționale a sumei de 47,00 lei
 • Hotararea nr. 786 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii privind asumarea instituțională a sumei de 85,53 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare aferentă debitului de 665,50 de lei (restanță la regia de cămin) la care a fost obligată  debitoarea Munteanu Diana-Elena, de către instanța de judecată
 • Hotararea nr. 787 – cu privire la aprobarea prelungirii contractului individual de muncă pentru domnul asistent de cercetare Proșcanu Adrian Cosmin
 • Hotararea nr. 788 – cu privire la schimbarea redactorului șef pentru revista CACTUS” (ISSN online 2247-3297), apărută la Editura ASE sub egida Departamentului de Turism și Geografie
 • Hotararea nr. 789 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenta Elena Diana SMARANDA a unor activități în interesul ASE, în cadrul Centrului de Studii Japoneze ASE
 • Hotararea nr. 790 – cu privire la validarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului „AI for Energy Finance (AI4EFin)”, CF 162/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 791 – cu privire la validarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”IDA Institute of Digital Assets”, CF 166/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 792 – cu privire la acordarea salariului diferențiat Președintelui Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 793 – cu privire la acordarea salariilor diferențiate membrilor Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, inclusiv persoanelor care au statutul de invitat permanent
 • Hotararea nr. 794 – cu privire la aprobarea acordării salariilor diferenţiate pentru cadrele didactice care desfășoară activități administrative
 • Hotararea nr. 795 – cu privire la aprobarea acordării salariilor diferenţiate pentru personalul didactic auxiliar și administrativ
 • Hotararea nr. 796 – cu privire la aprobarea împrumutului reprezentând diferența între sumele solicitare prin cererile de plată nr. 1/28.08.2023 și 2/17.11.2023 și sumele validate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, proiect” Consolidarea, reabilitarea și modernizarea Corpului B, S+P+3E, săli de curs”, cod SMIS 123788
 • Hotararea nr. 797 – cu privire la aprobarea transformării unui post
 • Hotararea nr. 798 – cu privire la aprobarea transferării unui post

Scroll to top