Hotărâri CA – octombrie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 06.10.2022

 • Hotararea nr. 517 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării, de către Facultatea de Business și Turism, a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Manager destinație turistică” și a planului de învățământ aferent
 • Hotararea nr. 518 – cu privire la îndreptarea unor erori din Tabelul centralizator al referatelor depuse pentru recompensarea efortului suplimentar de scriere a unor articole
 • Hotararea nr. 519 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 520 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei Stănică Simona-Florentina
 • Hotararea nr. 521 – cu privire la aprobarea cererii de acordare a reducerii taxei de școlarizare la programul de studii universitare de licență pentru doamna Turoi Mădălina-Ionela

Hotararile Consiliului de Administratie – 07.10.2022

 • Hotararea nr. 522 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc finanțat de la bugetul de stat, la programul de studii universitare de licență din cadrul facultății Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine din ASE, pentru anul universitar 2022-2023, ca urmare a retragerii unui student
 • Hotararea nr. 523 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare „Audit financiar” din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 524 – cu privire la aprobarea repartizării fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 525 – cu privire la aprobarea avizului nefavorabil pentru cererea de susținere a examenului de licență în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din ASE, a domnului Seresoan Andrei, absolvent al Universității Spiru Haret
 • Hotararea nr. 526 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul compartimentelor din structura universității
 • Hotararea nr. 527 – cu privire la aprobarea finanțării participării unor cadre didactice titulare în ASE, la programul de studii universitare de masterat „Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică”, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 528 – cu privire la initierea unui proiect de cercetare

Hotararile Consiliului de Administratie – 11.10.2022

 • Hotararea nr. 529 – privind aprobarea Normelor interne privind achiziţia terenurilor/clădirilor/altor bunuri imobiliare identificate
 • Hotararea nr. 530 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 531 – cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanțate de la bugetul de stat, la programele de studii universitare de masterat între facultățile din ASE

Hotararile Consiliului de Administratie – 14.10.2022

 • Hotararea nr. 532 – privind necesitatea și oportunitatea achiziției imobilului situat în Piața Romană nr. 8, sector 1, București
 • Hotararea nr. 533 – cu privire la aprobarea modificării Calendarului Studentului, octombrie 2022 – septembrie 2023
 • Hotararea nr. 534 – cu privire la aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare cu  Asociația „Centrul de Strategii Avansate”
 • Hotararea nr. 535 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 536 – cu privire la aprobarea solicitărilor de înscriere în an suplimentar la programele de studii universitare de licență, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 537 – pentru aprobarea modificării comisiei pentru efectuarea inspecțiilor speciale și pentru susținerea lucrărilor metodico-științifice de acordare a gradului didactic I, seria 2021-2023
 • Hotararea nr. 538 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, între programele de studii universitare de licență și masterat de la FABIZ, CIG și FABBV din cadrul ASE, pentru anul universitar 2022 – 2023
 • Hotararea nr. 539 – cu privire la aprobarea transformării unui post

Hotararile Consiliului de Administratie – 18.10.2022

 • Hotararea nr. 540 – cu privire la aprobarea postului scos la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 541 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei de promovare prin examen pe posturile didactice vacante de lector universitar, conferențiar universitar și profesor universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 542 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii domnului prof. univ. dr. Marcu Nicu care solicită susţinerea de activități didactice la altă universitate, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 543 – cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanțate de la bugetul de stat, la programele de studii universitare de licență și masterat între facultățile din ASE
 • Hotararea nr. 544 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare atransformării unor posturi din ștatul de funcții al personalului didactic-auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 545 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a cererii de acordare a prelungirii studiilor postdoctorale pentru cercetătorul post-doctorand Candoi Savu Robert Adrian

Hotararile Consiliului de Administratie – 20.10.2022

 • Hotararea nr. 546 – cu privire la aprobarea prelungirii termenului pentru înmatricularea cetățenilor pe cont propriu valutar și a bursierilor statului român din țări non UE, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 547 – cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanțate de la bugetul de stat (cerințe educaționale speciale), de la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Facultății de Economia Agroalimentară și a Mediului
 • Hotararea nr. 548 – cu privire la aprobarea solicitării de reînmatriculare la programul de studii universitare de licență, în anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 24.10.2022

 • Hotararea nr. 549 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 550 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor de asistent de cercetare științifică pentru perioadă determinată, sesiunea noiembrie-decembrie 2022
 • Hotararea nr. 551 – privind avizarea Raportului Comisiei de negociere aferent procedurii de cumpărare prin negociere cu o singură sursă, având ca obiect “Achiziție imobil și teren aferent Piața Romană nr. 8, sector 1, București”, stabilirea prețului de achiziție și modalitățile de perfectare a contractului de vânzare și înaintarea către Senatul ASE în vederea aprobării
 • Hotararea nr. 552 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Notei de fundamentare privind actualizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 26.10.2022

 • Hotararea nr. 553 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a aprobării numărului de locuri și a temelor de cercetare pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat  anul universitar 2022-2023, sesiunea NOIEMBRIE
 • Hotararea nr. 554 – cu privire la aprobarea comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat, pe școli doctorale, sesiunea noiembrie 2022
 • Hotararea nr. 555 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planului de învățământ și grilele de competențe pentru programul de studii universitare de masterat „Administrarea afacerilor în industriile creative și culturale /Business Administration in creative and cultural industries”, organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 556 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planului de învățământ și grilele de competențe pentru programul de studii universitare de masterat „Analize de afaceri/Business Analytics”, organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 557 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de validare și înscrierii în RNCIS a două noi programe de studii universitare de masterat profesional din cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 558 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de evaluare externă, de către ARACIS, în vederea încadrării în domeniul Administrarea afacerilor (domeniu acreditat), a două noi programe de studii universitare de masterat profesional, organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 559 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a taxei de școlarizare la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Introducere în Intelligence Economic Internațional, organizat de Facultatea de Relații Economice Internaționale, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 560 – cu privire la aprobarea acordării de facilități de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților din ASE
 • Hotararea nr. 561 – cu privire la aprobarea tarifelor de plata cu ora pentru activitățile didactice la programul postuniversitar de formare psihopedagogică, Nivelul I (560 ore) și Nivelul II (336 ore), anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 562– cu privire la aprobarea majorării cifrei de școlarizare la programul de studii universitare de licență „Administrarea afacerilor, în limba engleză”, din cadrul Facultății Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 563 – cu privire la aprobarea cererii de acordare a finanțării participării la programul MBA Româno-Canadian pentru domnul lector univ. dr. Bărbulescu Răzvan
 • Hotararea nr. 564 – cu privire la includerea publicației periodice studențești de tipul working papers „Business and Tourism Student Working Papers” între publicațiile Editurii ASE
 • Hotararea nr. 565 – cu privire la initierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 566 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ a doamnei MANEA DANIELA – IOANA
 • Hotararea nr. 567 – cu privire la aprobarea modificării Calendarului Studentului, octombrie 2022 – septembrie 2023
 • Hotararea nr. 568 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul compartimentelor din structura universității
 • Hotararea nr. 569 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din București în structurile consultative, deliberative și executive
 • Hotararea nr. 570 – cu privire la acordarea unor burse speciale pentru studenții care au prestat activități în folosul A.S.E., în cadrul Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării
 • Hotararea nr. 571 – cu privire la aprobarea unor burse speciale pentru studenții din Comisia de cazare, implicați în etapa de prelucrare a cererilor de cazare pentru sesiunea de toamnă a anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 572 – cu privire la aprobarea Raportului de control nr. 491/19.05.2022
 • Hotararea nr. 573 – cu privire la aprobarea cererii doamnei prof. univ. dr. Mosora Mihaela-Hrisanta
 • Hotararea nr. 574 – cu privire la acordarea concediului fără plată domnului Iosif Alexandru-Mihai
 • Hotararea nr. 575 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat cadrelor didactice care desfășoară cursuri suplimentare de Matematică și Microeconomie, în semestrul I al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 576 – cu privire la propunerea de eșalonare a debitului în valoare de 18.000 lei în 12 rate lunare egale
 • Hotararea nr. 577 – cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanțate de la bugetul de stat, de la programele de studii universitare de licență și masterat, disponibilizate ca urmare a exmatriculării studenților care nu au semnat contractele de școlarizare
 • Hotararea nr. 578 – cu privire la aprobarea comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de doamna Costache Mihaela
 • Hotararea nr. 579 – cu privire la aprobarea organizării examenelor/concursurilor de promovare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic
 • Hotararea nr. 580 – cu privire la aprobarea calendarului examenelor/concursurilor de promovare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic pentru anul 2022
 • Hotararea nr. 581 – cu privire la aprobarea numărului de  gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 582 – cu privire la aprobarea calendarului concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în anul 2022 pentru personalul didactic auxiliar
 • Hotararea nr. 583 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor de asistent de cercetare științifică pentru perioadă determinată, sesiunea noiembrie-decembrie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 31.10.2022

 • Hotararea nr. 584 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru  personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 585 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru  personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 586 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 587 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 588 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru  personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 589 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru  personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 590 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru  personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 591– cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru  personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 592 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 593 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru  personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 594 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru  personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 595 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 596 – cu privire la suplimentarea numărului de  gradații de merit aferente concursului organizat în sesiunea octombrie 2022 pentru personalul didactic de predare și repartizarea acestora pe facultăți, departamente și grade didactice
 • Hotararea nr. 597 – cu privire la aprobarea organizării concursului pentru acordarea unei gradații de merit pentru gradul didactic de profesor universitar la Departamentul de Marketing din cadrul Facultății de Marketing
 • Hotararea nr. 598 – cu privire la aprobarea calendarului concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, sesiunea noiembrie 2022
Scroll to top