Hotarari CA – septembrie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 04.09.2023

 • Hotararea nr. 476 – pentru anularea organizării programului de studii universitare de masterat „Managementul afacerilor mici și mijlocii (la Deva)”, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 477 – pentru aprobarea prelungirii desfășurării concursului de admitere la programul de studii universitare de masterat, anul universitar 2023-2024, pentru programul „Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică”, din cadrul facultății de Relații Economice Internaționale, etapa septembrie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 13.09.2023

 • Hotararea nr. 478 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor procesului de admitere, sesiunile iulie și septembrie 2023, la programele de studii universitare de licență
 • Hotararea nr. 479 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor procesului de admitere, sesiunile iulie și septembrie 2023, la programele de studii universitare de masterat
 • Hotararea nr. 480 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor finale ale procesului de admitere, 2023-2024,  la programele de studii universitare de doctorat
 • Hotararea nr. 481 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei de desfășurare a alegerilor universitare 2023-2024
 • Hotararea nr. 482 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii deaprobare a modificarii Metodologiei privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din București în structurile consultative, deliberative și executive
 • Hotararea nr. 483 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de revalidarea rezultatului referendumului privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din București, desfășurat în data de 18.07.2023
 • Hotararea nr. 484 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli și situația patrimoniala pe bază de bilanț pentru perioada 01.01 – 30.06.2023 (S1-2023)
 • Hotararea nr. 485 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de  aprobare a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2023
 • Hotararea nr. 486 – cu privire la aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al Academiei de Studii Economice Bucureşti
 • Hotararea nr. 487 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 488 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 489 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 490 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 491 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și finalizarea programelor de formare profesională a adulților, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 492 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind activitatea didactică la programele de formare psihopedagogică, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 493 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind activitatea didactică în cadrul programelor de formare psihopedagogică organizate în regim postuniversitar, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 494 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2023-2024 
 • Hotararea nr. 495 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a formațiilor de studii pentru programele de studii universitare de licență și masterat, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 496 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a formațiilor de studii la Anul pregătitor pentru învățarea limbii române și a cursurilor facultative organizate în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare de Afaceri, Facultatea Relații Economice Internaționale, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 497 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a formațiilor de studii ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 498 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a disciplinelor facultative ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 499 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a formațiilor de studii pentru cursuri facultative organizate în cadrul programului de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Drept, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 500 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a disciplinelor facultative ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 501 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a formațiilor de studii suplimentare pentru anul universitar 2023-2024, la disciplina „Limba română pentru cetățenii străini” sau „Românii de pretutindeni”, precum și pentru alte categorii de studenți care au obligația studierii limbii române, organizate în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare de Afaceri, Facultatea Relații Economice Internaționale
 • Hotararea nr. 502 – cu privire la aprobarea solicitărilor de reînmatriculare la programele de studii universitare de licență și masterat, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 503 – cu privire la aprobarea mobilităților definitive la ASE și transferuri în cadrul facultăților din Academia de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 504 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind mobilitățile studențești de lungă durată în cadrul Programului Erasmus+ și al programelor asimilate, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 505 – cu privire la aprobarea transferului la programul de studii universitare de licență, de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu la Academia de Studii Economice din București, pentru domnul Vasile D V Andrei, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 506 – cu privire la aprobarea completării componenţei Consiliului Consultativ al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 507 – cu privire la aprobarea Calendarului Studentului, octombrie 2023 – septembrie 2024
 • Hotararea nr. 508 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în anul universitar 2023 – 2024
 • Hotararea nr. 509 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cuantumului burselor studenților pentru semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 510 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării, a listei studenților doctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 511 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării, a listei studenților doctoranzi care au solicitat prelungirea perioadei de grație, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 512 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării, a listei cu cercetătorii postdoctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 513 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a cererii de acordare a întreruperii studiilor postdoctorale pentru cercetătorul post-doctorand Carmen Elena Constantin (Dobrotă)
 • Hotararea nr. 514 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale CONTABILITATE a doamnei POPA ADRIANA FLORINA
 • Hotararea nr. 515 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 516 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 517 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei pentru evaluarea periodică a calității personalului didactic și de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 518 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 519 – cu privire la la suspendarea activității și rezervarea postului domnului lector univ. dr. Anghel Dan Gabriel
 • Hotararea nr. 520 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 521 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a reducerii normei didactice pentru unii angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 522 – cu privire la aprobarea calendarului privind programarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic de predare în anul universitar 2023–2024
 • Hotararea nr. 523 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererilor cadrelor didactice care solicită susţinerea de activităţi de predare și de cercetare la alte universități, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 524 – cu privire la suspendarea contractului individual de muncă domnului conferențiar univ. dr. Dobre Florin
 • Hotararea nr. 525 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei lector univ. dr. Moscalu Maricica
 • Hotararea nr. 526 – cu privire la suspendarea activității și rezervarea postului doamnei conf. univ. dr. Bârlea Roxana Magdalena
 • Hotararea nr. 527 – cu privire la rezervarea postului doamnei lector univ. dr. Ciolăneanu Roxana Stela
 • Hotararea nr. 528 – cu privire la rezervarea postului domnului conf. univ. dr. Bobeică Gabriel
 • Hotararea nr. 529 – cu privire la rezervarea postului doamnei lector univ. dr. Bobeică Elena
 • Hotararea nr. 530 – cu privire la aprobarea transformării unui post
 • Hotararea nr. 531 – cu privire la aprobarea transferării domnului Sima Vasile Laurențiu
 • Hotararea nr. 532 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere
 • Hotararea nr. 533 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 534 – cu  privire la plata contractelor civile încheiate cu persoanele implicate în procesul de admitere la studii universitare de licență, masterat, doctorat, sesiunea septembrie 2023
 • Hotararea nr. 535 – cu privire  la acordarea salariului diferențiat salariaților implicați în procesul  de admitere la studii universitare de licență, masterat, doctorat, sesiunea septembrie 2023
 • Hotararea nr. 536 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a avizului negativ referitor la  cerererea de susținere a examenului de licență în cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 537 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor neocupate finanțate de la bugetul de stat, între programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul ASE, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 538 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare

Hotararile Consiliului de Administratie – 15.09.2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 19.09.2023

 • Hotararea nr. 540 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a statelor de funcţii ale departamentelor din cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 541 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a componenței nominale a Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 542 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării, a criteriilor minimale pentru susținerea tezelor de doctorat în domeniul Științe Economice și Administrarea Afacerilor
 • Hotararea nr. 543 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării, a criteriilor minimale pentru susținerea tezelor de doctorat în domeniul Științe Juridice
 • Hotararea nr. 544 – cu privire la aprobarea cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 545 – cu privire la echivalarea gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice  în regim plata cu ora  în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 546 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 547 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 548 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 549 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2023 – 2024
 • Hotararea nr. 550 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a planurilor de învățământ ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, promoția 2023-2027
 • Hotararea nr. 551 – cu privire la aprobarea modelelor tip de contracte de școlarizare pentru programele de studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 552 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării, a completării listei studenților doctoranzi care au solicitat prelungirea perioadei de grație, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 553 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării completării listei studenților doctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 554 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a tarifelor pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora, în semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 555 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a reducerii normei didactice pentru unii angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 556 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 557 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 558 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc finanțat de la bugetul de stat, de la programul de studii universitare de masterat din cadrul FABIZ
 • Hotararea nr. 559 – cu privire la aprobarea solicitărilor de reînmatriculare la programele de studii universitare de licență și masterat, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 560 – cu privire la aprobarea mobilităților definitive la ASE și transferuri în cadrul facultăților din Academia de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 561 – cu privire la aprobarea scutirii de la plata taxei de arhivare pentru certificatele de absolvire ale programului postuniversitar „Drept fiscal al afacerilor”, din cadrul Facultății de Drept
 • Hotararea nr. 562 – cu privire la respingerea transferului la programul de studii universitare de licență, de la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Juridice la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Drept, pentru doamna Mureșanu Naomi Alexandra, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 563 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cuantumului burselor studenților pentru semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 564 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei lector univ. dr. Nicolae Elena
 • Hotararea nr. 565 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a solicitărilor de menţinere a calităţii de titular în învățămant, în anul universitar 2023-2024, ale cadrelor didactice aflate în prelungire
 • Hotararea nr. 566 – Privind punerea în executare a Sentinţei civile nr. 6983/19.10.2021, emisă de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 7695/3/2021 și rămasă definitivă prin Decizia nr. 3024/18.05.2023 a Curţii de Apel Bucureşti
 • Hotararea nr. 567 – cu privire la validarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”Accountable Governance and responsible Innovation in Artificial Intelligence” CF 158/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 568 – cu privire la validarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului „CauseFinder: Causality in the Era of Big Data and AI and its applications to innovation management”, CF 268/29.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 569 – cu privire la validarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului „AI for Energy Finance (AI4EFin)”, CF 162/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 570 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi și înaintarea către Senat ASE
 • Hotararea nr. 571 – cu privire la aprobarea transferului unor posturi
 • Hotararea nr. 572 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc finanțat de la bugetul de stat, de la programul de studii universitare de masterat din cadrul CSIE către categoria Români de pretutindeni

Hotararile Consiliului de Administratie – 22.09.2023

 • Hotararea nr. 573 – cu privire la aprobarea solicitărilor de reînmatriculare la programele de studii universitare de licență, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 574 – cu privire la aprobarea tabelului centralizator al referatelor depuse pentru recompensarea efortului suplimentar de a scrie articole în reviste cotate Web of Science și Scopus
 • Hotararea nr. 575 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei lector univ. dr. Piștalu Maria
 • Hotararea nr. 576 – cu privire la acordarea unui ajutor de înmormântare
 • Hotararea nr. 577 – cu privire la inițierea unui grant în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021
 • Hotararea nr. 578 – cu privire la aprobarea listei studenților care vor desfășura activități în folosul A.S.E., în cadrulServiciului Cazare Studenți, în perioada 25.09.2023-30.06.2024 și acordarea unor burse pentru desfășurarea activităților

Scroll to top