Hotărâri CA – septembrie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 01.09.2022

 • Hotararea nr. 413 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a reincluderii în oferta educațională pentru studiile universitare de masterat, sesiunea septembrie 2022, a programului Informații pentru afaceri (în limba engleză), la Facultatea Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 414 – cu privire la aprobarea ofertei educaționale pentru studiile universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, recvență redusă, ID, pentru sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 415 – cu privire la aprobarea ofertei educaționale pentru studiile universitare de masterat, pentru sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 416 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de Cazare, pentru anul universitar 2022 – 2023, etapa de toamnă
 • Hotararea nr. 417 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării, pentru anul universitar 2022 – 2023, etapa de toamnă
 • Hotararea nr. 418 – cu privire la initierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 419 – cu privire la transmiterea în folosință cu titlu gratuit a 4 (patru) săli din imobilul Centrul Teritorial Deva, către Colegiul Național „Decebal”

Hotararile Consiliului de Administratie – 03.09.2022

 • Hotararea nr. 420 – cu privire la aprobarea modificarii componentei comisiei  numite prin Decizia nr. 3320/02.08.2022 privind componența comisiei  pentru susținerea lucrării de dizertație în anul universitar 2021 – 2022, sesiunea august-septembrie, la ciclul II – studii universitare de masterat

Hotararile Consiliului de Administratie – 06.09.2022

 • Hotararea nr. 421 – cu privire la inițierea proiectului „Teacher Academy for professional wellbeing and soft skills devlopment – TeacherA” (titlu provizoriu). Grantul vizat este Erasmus+ Programme – Key Action 2: Partnership for Excellence – Erasmus+ Teacher Academies, Call ID: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA înaintat și aprobat privind 2022-2023
 • Hotararea nr. 422 – pentru anularea organizării programului de studii universitare de masterat „Managementul afacerilor mici și mijlocii (la Deva)”, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 423 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor între programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, pentru admiterea la masterat, sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 424 – pentru aprobarea prelungirii perioadei de admitere la programele de studii universitare de masterat în sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 425 – pentru aprobarea graficului desfășurării concursului de admitere pentru programele de studii universitare de masterat, prelungite în sesiunea septembrie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 13.09.2022

 • Hotararea nr. 426 – cu privire la aprobarea actualizării ofertei educaționale pentru studiile universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, pentru sesiunea septembrie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 14.09.2022

 • Hotararea nr. 427 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 428 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 429 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare  Procedurii privind modalitățile de desfășurare a activităților de predare și instruire, precum și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția în cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 430 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 431 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind activitatea didactică în cadrul programelor de formare psihopedagogică, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 432 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind activitatea didactică în cadrul programelor de formare psihopedagogică organizate în regim postuniversitar, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 433 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 434 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind mobilitățile studențești în cadrul Programului Erasmus+ și al programelor asimilate
 • Hotararea nr. 435 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în anul universitar 2022 – 2023
 • Hotararea nr. 436 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cuantumului burselor studenților pentru semestrul I, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 437 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și finalizarea programelor de formare profesională a adulților, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 438 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ pentru perioada 01.01.-30.06.2022
 • Hotararea nr. 439 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
 • Hotararea nr. 440 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru  obiectivul de investiții ” Reabilitare și restaurare sediu ASE Deva, Piața Unirii nr.3, oraș Deva, jud. Hunedoara”
 • Hotararea nr. 441 – cu privire la înaintarea către Senatul A.S.E. a propunerii de aprobare a notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii ” Consolidare, mansardare și reabilitare funcțională imobil Academia de Studii Economice din București, Calea Șerban Vodă nr. 22-24, Sector 4”
 • Hotararea nr. 442 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pentru semestrul I al anului 2022
 • Hotararea nr. 443 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a notei de fundamentare privind dimensionarea formațiilor de studii pentru programele de studii universitare de licență, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 444 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Notei de fundamentare privind desfășurarea activităților didactice la programele universitare de licență, forma de învățământ ID și IFR
 • Hotararea nr. 445 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a formațiilor de studii suplimentare pentru anul universitar 2022-2023, la disciplina „Limba română pentru cetățenii străini” sau „Românii de pretutindeni”, precum și pentru alte categorii de studenți care au obligația studierii limbii române, organizate în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare de Afaceri, Facultatea Relații Economice Internaționale
 • Hotararea nr. 446 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a formațiilor de studii la Anul pregătitor pentru învățarea limbii române și a cursurilor facultative organizate în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare de Afaceri, Facultatea Relații Economice Internaționale, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 447 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a formațiilor de studii ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 448 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a disciplinelor facultative ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 449 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a formațiilor de studii suplimentare la disciplina „Limba română pentru cetățenii străini” sau ”Românii de pretutindeni”, precum și alte categorii de studenți care au obligația studierii limbii române, precum și aprobarea cursurilor facultative organizate în cadrul facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 450 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a formațiilor de studii pentru cursuri facultative organizate în cadrul programului de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Drept, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 451 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a formațiilor de studii pentru disciplinele facultative în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 452 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării planului de învățământ la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drept penal al afacerilor” începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 453 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării planului de învățământ la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drept fiscal al afacerilor” începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 454 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare aRegulamentului de acordare a anului sabatic pentru titularul didactic și de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 455 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare amodificării Metodologiei privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 456 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare amodificării Metodologiei pentru evaluarea periodică a calității personalului didactic și de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 457 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 458 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a modificării Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2022 – 2023
 • Hotararea nr. 459 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale CONTABILITATE a doamnei ȘENDROIU CLEOPATRA
 • Hotararea nr. 460 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ECONOMIE I a domnului PIROȘCĂ GRIGORE – IOAN
 • Hotararea nr. 461 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării, a listei studenților doctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 462 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării, a listei studenților doctoranzi care au solicitat prelungirea perioadei de grație, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 463 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării, a listei cu cercetătorii postdoctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 464 – cu privire la initierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 465cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare amodificării Metodologiei de promovare prin examen pe posturile didactice vacante de lector universitar, conferențiar universitar și profesor universitar din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 466 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a tarifelor pentru activitățile didactice desfășurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 467 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a calendarului privind programarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic de predare în anul universitar 2022–2023
 • Hotararea nr. 468 – cu privire la aprobarea acordării salariului diferențiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 469 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 470 – cu privire la acordarea concediului fără plată domnului conferențiar univ. dr. Constantinescu Radu
 • Hotararea nr. 471 – cu privire la suspendarea contractului individual de muncă domnului conf. univ. dr. Dobre Florin
 • Hotararea nr. 472 – cu privire la rezervarea postului doamnei lector univ. dr. Ciolăneanu Roxana Stela
 • Hotararea nr. 473 – cu privire la rezervarea postului domnului lector univ. dr. Spiridon Marius
 • Hotararea nr. 474 – cu privire la rezervarea postului domnului conf. univ. dr. Bobeică Gabriel
 • Hotararea nr. 475 – cu privire la rezervarea postului doamnei lector univ. dr. Bobeică Elena
 • Hotararea nr. 476 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a reducerii normei didactice săptămânale  pentru prof. univ. dr. Iftimie Bogdan în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 477 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare din cadrul organigramei Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 478 – cu privire la aprobarea retragerii salariului diferențiat doamnei Benchea Laura
 • Hotararea nr. 479 – cu privire la numirea dl. lector univ. dr. Mănescu Dragoș-Mihail în funcția de prodecan al Facultății de Drept
 • Hotararea nr. 480 – cu privire la numirea d-nei. lector univ. dr. Stoican-Matei Andreea în funcția de prodecan al Facultății de Drept
 • Hotararea nr. 481 – cu privire la aprobarea Calendarului Studentului, octombrie 2022 – septembrie 2023
 • Hotararea nr. 482 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării, de către Facultatea Business și Turism, a programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul destinației turistice” și a planului de învățământ aferent
 • Hotararea nr. 483 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurilor de înscriere, în Registrul național al programelor postuniversitare și validare, a calificării aferente programului postuniversitar Managementul destinației turistice, în cadrul Facultății de Business și Turism
 • Hotararea nr. 484 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a  modificării Metodologiei taxelor aplicate în Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2022-2023 – Anexa 1 Lista taxelor aplicate în Academia de Studii Economice din București valabile pentru anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 16.09.2022

 • Hotararea nr. 485 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor procesului de admitere, sesiunile iulie și septembrie 2022, la programele de studii universitare de licență
 • Hotararea nr. 486 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de modificare a formațiilor de studii pentru programele de studii universitare de licență, forma de învățământ „cu frecvență”, „cu frecvență redusă”, „la distanță” și masterat organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din București, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 487 – cu privire la aprobarea solicitărilor de reînmatriculare la programele de studii universitare de licență și masterat, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 488 – cu privire la aprobarea mobilităților definitive la ASE și transferuri în cadrul facultăților din Academia de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 489 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 490 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererilor cadrelor didactice care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte universități, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 491 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 492 – cu privire la echivalarea gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora în anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 20.09.2022

 • Hotararea nr. 493 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a statelor de funcţii ale departamentelor din cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 494 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc de la buget, cu frecvență, fără bursă în cadrul școlilor doctorale
 • Hotararea nr. 495 – cu privire la aprobarea solicitărilor de reînmatriculare la programele de studii universitare de licență și masterat, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 496 – cu privire la aprobarea tabelului centralizator al referatelor depuse pentru  recompensarea efortului suplimentar de a scrie articole în reviste  cotate Web of Science și Scopus
 • Hotararea nr. 497 – cu privire la aprobarea acordarii diplomelor „Opera Omnia” și „Georgescu-Roegen” autorilor articolelor publicate in reviste  editate și cotate Web of Science sau indexate Scopus
 • Hotararea nr. 498 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 499 – cu privire la acordarea salariului diferențiat salariaților implicați în procesul de admitere la studii universitare de licență, masterat, doctorat, sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 500 – cu privire la plata contractelor civile încheiate cu persoanele implicate în procesul de admitere la studii universitare de licență, masterat, doctorat, sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 501 – cu privire la initierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 502 – cu privire la initierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 503 – cu privire la aprobarea listei studenților care vor desfășura activități în folosul A.S.E., în cadrul Serviciului Cazare Studenți, în perioada 01.10.2022 – 30.06.2023
 • Hotararea nr. 504 – cu privire la acordarea unor burse studenților care vor desfășura activități în folosul A.S.E., în cadrul Serviciului Cazare Studenți, în perioada 01.10.2022 – 30.06.2023
 • Hotararea nr. 505 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei Ștefan Mihaela-Andrea
 • Hotararea nr. 506 – cu privire asumarea instituțională a sumei de 2.255,27 lei reprezentând debite restante din regia de cămin
 • Hotararea nr. 507 – cu privire la aprobarea comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de doamna Ursuleac Marcela

Hotararile Consiliului de Administratie – 24.09.2022

 • Hotararea nr. 508 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor finale ale admiterii la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 509 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, între programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul ASE, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 510 – cu privire la aprobarea solicitărilor de reînmatriculare la programele de studii universitare de licență și masterat, în anul universitar 2022-202

Hotararile Consiliului de Administratie – 26.09.2022

 • Hotararea nr. 511 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor procesului de admitere, sesiunile iulie și septembrie 2022, la programele de studii universitare de masterat
 • Hotararea nr. 512 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, între programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul ASE, pentru anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 27.09.2022

 • Hotararea nr. 513 – cu privire la aprobarea numărului de  gradații de merit si repartizarea acestora pe facultăți, departamente și grade didactice pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 514 – cu privire la aprobarea calendarului concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru anul universitar 2022 – 2023
 • Hotararea nr. 515 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a completării listei cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 30.09.2022

 • Hotararea nr. 516 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul ASE, pentru anul universitar 2022-2023, ca urmare a suplimentării locurilor de la Ministerul Educației prin adresele nr. 583/GP/26.09.2022 și 583/GP/28.09.2022

Scroll to top