Hotarari CA – octombrie 2021

Hotararile Consiliului de Administratie – 08.10.2021

 • Hotararea nr.510 – cu privire la aprobarea Procedurii de desfășurare a evaluării cunoștințelor studenţilor/cursanţilor la programele de studii universitare de masterat în sistem modularizat, cu evaluare la finalul modulului și la programele postuniversitare, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.511 – cu privire la aprobarea completării Procedurii privind gestionarea procesului de cazare a studenților în căminele ASE București în timpul anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.512 – cu privire la aprobarea repartizării unui loc disponibilizat de la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr.513 – cu privire la aprobarea pachetelor de informații pentru mai multe competiții de proiecte instituționale de cercetare
 • Hotararea nr.514 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul compartimentelor din structura universității
 • Hotararea nr.515 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării, a suplimentării listei studenților doctoranzi care au solicitat prelungirea perioadei de grație, pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.516 – cu privire la înaintare către Senatul ASE, în vederea aprobării, a suplimentării listei cu cercetătorii postdoctoranzi care au solicitat prelungirea studiilor postdoctorale, pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.517 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc de la buget, fără bursă, cu frecvență în cadrul școlilor doctorale
 • Hotararea nr.518 – cu privire la aprobarea încheierii unei Convenției cu Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” (ANIMV)
 • Hotararea nr.519 – cu privire la aprobarea încheierii Acordului de parteneriat cu SC CENTRUL MEDICAL DR FURTUNA DAN SRL

Hotararile Consiliului de Administratie – 20.10.2021

 • Hotararea nr.520 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.521 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, în semestrul I al anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.522 – cu privire la aprobarea scutirii de la plata taxei de arhivare pentru certificatele de absolvire ale programului postuniversitar „Managementul Strategic al Ospitalității”, din cadrul Facultății Business și Turism
 • Hotararea nr.523 – înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării, de către Facultatea de Economia Agroalimentară și a programului de studii universitare de masterat „Dezvoltarea durabilă a afacerilor și organizațiilor economice” și a planului de învățământ aferent
 • Hotararea nr.524 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de validare și înscriere în RNCIS a calificării aferente programului de studii universitare de masterat „Dezvoltarea durabilă a afacerilor și organizațiilor economice”, de la Facultatea de Economia Agroalimentară și a Mediului și a demarării procedurii de evaluare externă, în vederea încadrării programului, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în domeniul Economie (domeniu acreditat)
 • Hotararea nr.525 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a desființării programului de studii universitare de masterat „Antreprenoriat și administrarea afacerilor” organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr.526 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării, de către de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Audit financiar” și a planului de învățământ aferent
 • Hotararea nr. 527 – cu privire la aprobarea numărului de gradații de merit scoase la concurs pentru anul 2020 pentru personalul didactic auxiliar și repartizarea acestora pe structuri administrative
 • Hotararea nr.528 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării, de către Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, a programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Utilizarea aplicațiilor Office: Microsoft Excel” și a planului de învățământ aferent
 • Hotararea nr.529 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurilor de validare și înscriere, în Registrul național al programelor postuniversitare,, a calificării aferente programului postuniversitar Utilizarea aplicațiilor Office: Microsoft Excel, în limba română, cu durata de 40 ore, propus de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Hotararea nr.530 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare de formare psihopedagogică, Nivelul I și II din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al ASE, pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.531 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, între programele de studii universitare de licență și masterat, anul universitar 2021-2022, din cadrul Facultăților de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și Facultatea de Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr.532 – cu privire la aprobarea mobilităților definitive de la Academia de Studii Economice din București la Universitatea Nicolae Titulescu din București
 • Hotararea nr.533 – cu privire la aprobarea acordării de facilități de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților din ASE
 • Hotararea nr.534 – cu privire la aprobarea repartizării fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.535 – cu privire la aprobarea plății a câte o bursă pentru studenții care au făcut parte din Comisia de Cazare
 • Hotararea nr.536 – cu privire la aprobarea plății a câte o bursă pentru studenții care au făcut parte din Comisia de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării
 • Hotararea nr.537 – cu privire la aprobarea transmiterii unei solicitării către Ministerul Educației de deblocare a sumei de 600.000 lei pentru plata burselor speciale, acordate studenților care s-au implicat în Caravana Sănătății
 • Hotararea nr.538 – cu privire la aprobarea calendarului desfășurării concursului de alegere a directorului Școlii Doctorale Economie II, a unui membru în consiliul SD Economie II și a unui membru în consiliul SD Economie I
 • Hotararea nr.539 – cu privire la aprobarea comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat, pe școli doctorale, sesiunea noiembrie 2021
 • Hotararea nr.540 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a aprobării numărului de locuri și a temelor de cercetare pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat anul universitar 2021-2022, sesiunea NOIEMBRIE
 • Hotararea nr.541 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a solicitării studentului doctorand Kamil Ghanim Ahmed de schimbare a perioadei de prelungire cu perioada de grație, pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.542 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a notei de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021
 • Hotararea nr.543 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificărilor Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.544 – cu privire punerea în executare a Sentinței civile nr. XXXXXXXXXXX a Tribunalului București Secția a – VIII –a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale pronunțată în Dosarul nr. XXXXXXXXX, privind pe reclamantul XXXXXXX
 • Hotararea nr.545 – privind renunțarea la judecata contestațiilor la executare formulate de către A.S.E. București, în cadrul dosarelor nr. XXXXXXX și nr. XXXXXXX, aflate pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București
 • Hotararea nr.546 – cu privire la aprobarea comisiei și a calendarului pentru alegeri în vederea completării consiliului Facultății de Economie teoretică și aplicată
 • Hotararea nr.547 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererilor cadrelor didactice care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte universităţi, în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.548 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr.549 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr.550 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr.551 – cu privire la acordarea concediului fără plată unor angajați ai ASE în cadrul proiectului cod SMIS 119598
 • Hotararea nr.552 – cu privire la aprobarea comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de domnul Trașcă Staicu Rinu Adonis
 • Hotararea nr.553 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetaredezvoltare din cadrul organigramei Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.554 – cu privire la aprobarea acordării salariului diferenţiat dnei conf. univ. dr. Carmen Lenuța Trică

Hotararile Consiliului de Administratie – 27.10.2021

 • Hotararea nr.555 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.556 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureșt
 • Hotararea nr.557 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureșt
 • Hotararea nr.558 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureșt
 • Hotararea nr.559 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.560 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.561 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.562 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.563 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.564 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.565 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.566 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.567 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureșt
 • Hotararea nr.568 – cu privire la aprobarea distribuirii locurilor suplimentare finanțate de la bugetul de stat, acordate de Ministerul Educației la programele de studii universitare de licență și masterat, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.569 – cu privire la aprobarea acordării de facilități de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților din ASE
 • Hotararea nr.570 – privind înaintarea către Senat cu propunerea de aprobare a modificării componenței Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul ASE
 • Hotararea nr.571 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc finanțat de la bugetul de stat, de la programul de studii universitare de masterat Antreprenoriat și administrarea afacerilor (lb franceză) la programul de studii universitare de masterat Antreprenoriat și administrarea afacerilor (lb engleză), anul universitar 2021- 2022, Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr.572 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din București în structurile consultative, deliberative și executive, în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.573 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologie privind evaluarea cadrelor didactice de către studenț
 • Hotararea nr.574 – cu privire la aprobarea modificării Procedurii privind gestionarea procesului de cazare a studenților în căminele ASE București, în timpul anului universitar 2021-202
 • Hotararea nr.575 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii d-lui conf. univ. dr. Dumitrescu Bogdan Andrei care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte universităţi, în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.576 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr.577 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr.578 – cu privire la aprobarea comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de domnul Scaete Viore
 • Hotararea nr.579 – cu privire la aprobarea comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de doamna Ursuleac Marcela
 • Hotararea nr.580 – cu privire la aprobarea comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de doamna Bardac Get
 • Hotararea nr.581 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat pentru Dl. Toma Valentin, Șef Serviciu în cadrul Serviciului Propriu pentru Situații de Urgenț
 • Hotararea nr.582 – cu privire la initierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr.583 – cu privire la aprobarea numărului de gradații de merit scoase la concurs pentru anul 2021 și repartizarea acestora pe structuri administrativ
 • Hotararea nr.584 – cu privire la aprobarea calendarului concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în anul 2021 pentru personalul didactic auxilia
 • Hotararea nr.585 – Cu privire la suspendarea alegerilor la nivelul Școlii Doctorale Economie I și al Școlii Doctoral Economie II
 • Hotararea nr.586 – cu privire la suspendarea alegerilor completării consiliului Facultății de Economie teoretică și aplicată
Scroll to top