Hotarari CA – noiembrie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 15.11.2023

 • Hotararea nr. 685 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr. 686 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Protocolului pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență pentru absolvenții Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Drept, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Drept, pentru promoția 2020-2024
 • Hotararea nr. 687 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a desființării programului de studii universitare de masterat Antreprenoriat și administrarea afacerilor în domeniul energiei (în limba engleză), din cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, începând cu anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr. 688 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a înființării unui nou program de studii universitare de masterat „MBA în energie” (în limba engleză), organizat de Facultatea Bucharest Business School, începând cu anul universitar 2024-2025 și aprobarea planului de învățământ aferent
 • Hotararea nr. 689 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de înscriere în RNCIS a unui nou program de studii universitare de masterat profesional „MBA în energie” (în limba engleză), din cadrul Facultății Bucharest Business School, începând cu anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr. 690 – cu privire la aprobarea desfășurării în format online a activităților de predare, desfășurate de către profesori asociați din străinătate, la Departamentul Contabilitate și Audit, în semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 691 – cu privire la aprobarea acordării de facilități de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților din ASE
 • Hotararea nr. 692 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 693 – cu privire la aprobarea modificării  Anexei 1 de la HCA 303/30.06.2023 referitoare la aprobarea Proiectului de formare continuă în domeniul cercetării științifice, Ediția 2023
 • Hotararea nr. 694 – cu privire la aprobarea tarifelor de plata cu ora pentru activitățile didactice la programul postuniversitar de formare psihopedagogică „Expert vamal”, din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale
 • Hotararea nr. 695 – cu privire la aprobarea actualizării și completării procedurii privind aprobarea inițierii de noi proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 696 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a diplomei Meritul Universitar cu Medalie de Aur „Virgil Madgearu” domnului Prof. univ. dr. Moisă Altăr
 • Hotararea nr. 697 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc de la buget, fără bursă, cu frecvență în cadrul școlilor doctorale
 • Hotararea nr. 698 – cu privire la aprobarea raportului comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a domnului lect. univ. dr. Amedeo Istocescu
 • Hotararea nr. 699 – cu privire aprobarea propunerii componenței comisiei de disciplină pentru cercetarea posibilelor abateri disciplinare săvârşite de domnul lector univ. dr. Istocescu Amedeo
 • Hotararea nr. 700 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 701 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 702 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și administrativ
 • Hotararea nr. 703 – privind acordarea de cadouri în bani copiilor minori ai salariaților Academiei de Studii Economice din București cu ocazia sărbătorii de Craciun
 • Hotararea nr. 704 – cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de afișare a burselor până la data de 22.11.2023
 • Hotararea nr. 705 – cu privire la aprobarea nominalizarea domnului Prof. univ. dr. Ionuț Pandelică, coordonatror din partea ASE pentru elaborarea Strategiei Naționale de Export (SNE) a României
 • Hotararea nr. 706 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 20.11.2023

 • Hotararea nr. 707 – cu privire la emiterea unui angajament scris în temeiul contractului de asociere nr.  2219/01.03.2001

Hotararile Consiliului de Administratie – 29.11.2023

 • Hotararea nr. 708 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor finale ale procesului de admitere, sesiunea noiembrie 2023,  la programele de studii universitare de doctorat
 • Hotararea nr. 709 – cu privire la validarea listei temele proiectelor de cercetare științifică postdoctorală,  propusă de Școlile doctorale pentru sesiunea de admitere februarie 2024
 • Hotararea nr. 710 – cu privire la aprobarea componenței comisiei de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată, sesiunea februarie 2024
 • Hotararea nr. 711 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a notei de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023
 • Hotararea nr. 712 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
 • Hotararea nr. 713 – a propunerii de aprobare a proiectelor finanțate prin fondurile extracurriculare în anul 2024
 • Hotararea nr. 714 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Prof. univ. dr. Tudorel Toader
 • Hotararea nr. 715 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare „Drept fiscal al afacerilor”, din cadrul facultății de Drept, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 716 – pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor pentru efectuarea inspecțiilor speciale și susținerea lucrărilor metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I în învățământ, seria 2022-2024
 • Hotararea nr. 717 – cu privire la aprobarea completării listei cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 718 – cu privire la echivalarea gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice  în regim plata cu ora  în anul universitar 2023-2024 în cadrul programul Postuniversitar„ Drept Fiscal al Afacerilor”
 • Hotararea nr. 719 – cu privire la validarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”IDA Institute of Digital Assets”, CF 166/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 720 – cu privire la aprobarea prelungirii contractului individual de muncă pentru asistenți de cercetare științifică
 • Hotararea nr. 721 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a raportului comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a doamnei lect. univ. dr. Maassen Maria Alexandra
 • Hotararea nr. 722 – cu privire la nominalizarea în vederea ocupării posturilor aferente echipei în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar ROSE – „Performanta si continuitate pentru cariera de managerMANPRO II”, AG 413/SGU/SS/2023/30.10.2023
 • Hotararea nr. 723 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 724 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și administrativ
 • Hotararea nr. 725 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru spațiile de cazare aflate în proprietatea ASE Bcucurești
 • Hotararea nr. 726 – pentru aprobarea atribuţiilor principale ale Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi Substanţelor Dulci Fundulea în vederea preluării în cadrul ASE și a reorganizarii prin Hotărâre de Guvern
 • Hotararea nr. 727 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 728 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic-auxiliar din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 729 – cu privire la aprobarea listei de premii pentru evenimentul festiv ”Gala Excelenței Academiei de Studii Economice din București 2023”
 • Hotararea nr. 730 – cu privire la aprobarea plății, din venituri proprii, a 48 burse sociale
 • Hotararea nr. 731 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul compartimentelor din structura universității
 • Hotararea nr. 732 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenţă
 • Hotararea nr. 733 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat
 • Hotararea nr. 734 – cu privire la aprobarea modificării componenţei Consiliului Consultativ al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 735 – cu privire la aprobarea desfășurării în format online a activităților de predare, desfășurate de către profesori din străinătate, la programul de studii universitare de masterat „Contabilitate, Audit și Informatică de Gestiune” (în limba engleză), din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 736 – cu privire la aprobarea programării desfășurării concursurilor didactice pentru ocuparea pe perioadă nederminată a posturilor publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 438/29.11.2023, semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 737 – cu privire la aprobarea programării desfășurării concursului didactic pentru ocuparea posturilor de asistent universitar, pe perioadă determinată, semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 738 – cu privire la aprobarea programării organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică pentru perioadă determinată, semestrul I, anul universitar 2023-2024
Scroll to top