Hotărâri CA – noiembrie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 11.11.2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 19.11.2022

 • Hotararea nr. 616 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 617 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 618 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 619 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 620 – cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Național al Rectorilor și Academia de Studii Economice din București, cu privire la participarea ASE la Târgul Educațional „2022 Fall Morrocco Fairs” , în cadrul standului „Study in Romania”

Hotararile Consiliului de Administratie – 23.11.2022

 • Hotararea nr. 621 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor finale ale procesului de admitere, sesiunea noiembrie 2022,  la programele de studii universitare de doctorat
 • Hotararea nr. 622 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli și situația patrimoniala pe bază de bilanț pentru perioada 01.01 – 30.09.2022
 • Hotararea nr. 623 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Notei de fundamentare privind actualizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022
 • Hotararea nr. 624 – cu privire la înaintarea către Senatul A.S.E. a propunerii de aprobare a indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru  obiectivul de investiții ” Reabilitare și restaurare sediu A.S.E. Deva, Piața Unirii nr.3, oraș Deva, jud. Hunedoara”
 • Hotararea nr. 625 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență şi masterat, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 626 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică nivel I şi nivel II (cu frecvenţă şi postuniversitar) la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 627 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a programului de studii Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 628 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 629 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de validare și înscriere în RNCIS a trei noi programe de studii universitare de masterat profesional din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Hotararea nr. 630 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planurilor de învățământ și grilelor de competențe pentru programele de studii universitare de masterat Bănci centrale și instituții financiare – BANCAS, Management financiar și investiții – DAFI și Tehnici actuariale – TACT
 • Hotararea nr. 631 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de evaluare externă, de către ARACIS, în vederea încadrării în domeniul Finanțe (domeniu acreditat), a trei noi programe de studii universitare de masterat profesional, organizate de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Hotararea nr. 632 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare Manageri și Leadership din cadrul Facultății de Management, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 633 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a avizului pozitiv referitor la cererea de susținere a examenului de licență în cadrul Universității Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe Economice, specializarea Finanțe bănci
 • Hotararea nr. 634 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a armonizării planurilor de învățământ aferente Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, forma de învățământ cu frecvență și postuniversitar la nivelul I și II cu normele Ordinului nr. 4139/2022
 • Hotararea nr. 635 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Protocolului pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență pentru absolvenții Universității din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, programul de studii universitare de licență Cibernetică economică, pentru promoția 2020-2023
 • Hotararea nr. 636 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile postdoctorale, an universitar 2022 – 2023, sesiunea februarie 2023
 • Hotararea nr. 637 – cu privire la aprobarea listei temele proiectelor de cercetare științifică propuse de Școlile doctorale pentru sesiunea de admitere februarie 2023
 • Hotararea nr. 638 – cu privire la aprobarea componenței comisiei de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată, sesiunea februarie 2023
 • Hotararea nr. 639 -cu privire la aprobarea modificării Normelor interne ale Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat privind participarea studenților-doctoranzi din Academia de Studii Economice din București la conferințe naționale și internaționale și decontarea taxelor de publicare a articolelor indexate Web of Science
 • Hotararea nr. 640 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE a doamnei TUDOR CRISTIANA – DOINA
 • Hotararea nr. 641 – cu privire la aprobarea listei conferințelor științifice ce urmează a se desfășura în anul 2023 organizate de facultățile ASE
 • Hotararea nr. 642 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 643 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 644 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 645 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 646 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a completării listei cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 647 – cu privire la echivalarea gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice  în regim plata cu ora  în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 648 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare „Drept fiscal al afacerilor”, din cadrul facultății de Drept, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 649 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind organizarea Şcolii Internaționale de vară „Bucharest Summer University”, ediția a XVI-a (mentorat academic FABBV)
 • Hotararea nr. 650 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind organizarea Şcolii de vară „Sănătate și Frumusețe prin Turism”
 • Hotararea nr. 651 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind organizarea Şcolii de vară „Antreprenoriat și Limba Franceză FABIZ 2022”
 • Hotararea nr. 652 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind organizarea Şcolii de vară „Antreprenoriat și Limba Germană FABIZ 2022”
 • Hotararea nr. 653 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind organizarea Școlii de vară „How to manage – The Digitalization Revolution”, ediția a IV – a, 2022
 • Hotararea nr. 654 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul compartimentelor din structura universității
 • Hotararea nr. 655 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru  personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 656 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic-auxiliar din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 657 – privind acordarea de cadouri în bani copiilor minori ai salariațilorAcademiei de Studii Economice din București cu ocazia sărbătorii de Craciun
 • Hotararea nr. 658 – cu privire la aprobarea perioadelor pentru programarea concediilor de odihnă, aferente anului 2023, pentru secretarii responsabili cu gestionarea dosarelor studenților și secretarii șefi din cadrul facultăților care fac parte din structura ASE
 • Hotararea nr. 659 – cu privire la aprobarea transferului unui post
 • Hotararea nr. 660 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 661 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 662 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 663 – cu privire la aprobarea modificării componenţei Consiliului Consultativ al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 664 – cu privire la raportul privind analiza cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul POCU/82/3/7/105333și stabilirea măsurilor de soluționare
 • Hotararea nr. 665 – cu privire la acordarea unui ajutor pentru boală
 • Hotararea nr. 666 – cu privire la aprobarea raportului comisiei de analiză pentru investigarea posibilelor  abateri disciplinare săvârşite de doamna Costache Mihaela
 • Hotararea nr. 667 – cu privire la modificarea Nomenclatorului arhivistic ediția 2022, al Academiei de Studii Economice din București

Hotararile Consiliului de Administratie – 25.11.2022

 • Hotararea nr. 668 – cu privire la aprobarea programării desfășurării concursurilor didactice pentru ocuparea pe perioadă nederminată a posturilor publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1251/24.11.2022, semestrul I, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 669 – cu privire la aprobarea programării organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică pentru perioadă determinată, semestrul I, anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 29.11.2022

Scroll to top