Hotarari CA – martie 2024

Hotararile Consiliului de Administratie – 12.03.2024

 • Hotararea nr.177 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul compartimentelor din structura universității
 • Hotararea nr.178 – cu privire la aprobarea tarifelor de plata cu ora pentru activitățile didactice la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Expert vamal”, din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale
 • Hotararea nr.179 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr.180 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr.181 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr.182 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr.183 – cu privire la publicarea la Editura ASE a lucrării IN MEMORIAM Alexandru Puiu. Povestea unei vieți dedicate școlii superioare românești de economie și afaceri internaționale, coordonator: prof. univ. dr. Nicolae Istudor, editor: prof. univ. dr. Dumitru Miron
 • Hotararea nr.184 – cu privire lapublicarea la Editura ASE a lucrării Documente din fondul arhivistic ASE (1948-1960), autor: Valentin Maier
 • Hotararea nr.185 – cu privire la aprobarea unor burse speciale pentru studenții care au participat la Campionatele Naționale de Atletism pe teren acoperit
 • Hotararea nr.186 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul compartimentelor din structura universității
 • Hotararea nr.187 – cu privire la aprobarea scutirii de la plata taxei de școlarizare pentru studentul Radu Tudor DOICAN
 • Hotararea nr.188 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.189 – cu privire la aprobarea acordării ajutorului pentru boli grave doamnei prof. univ. dr. Dan Mihaela Cornelia
 • Hotararea nr.190 – cu privire la aprobarea nominalizării membrilor echipei de cercetare pentru ocupare posturilor în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”A Study of Consumer Trust in Online Reviews and Social Media Comments in the Age of Artificial Intelligence” CF nr. 158/31.07.2023, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr.191 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”A Study of Consumer Trust in Online Reviews and Social Media Comments in the Age of Artificial Intelligence CF nr. 158/31.07.2023, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență

Hotararile Consiliului de Administratie – 13.03.2024

 • Hotararea nr.192 – a propunerii de aprobare a proiectelor FSS pentru anul 2024

Hotararile Consiliului de Administratie – 15.03.2024

 • Hotararea nr.193 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de anulare a Hotărârii nr.4/17.01.2024 cu privire la aprobarea desființării programului de studii universitare de masterat „Master didactic în Economie”, organizat de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată în parteneriat cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, începând cu anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr.194 – cu privire la numirea cu caracter interimar,  pentru funcția de decan al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, a doamnei Prof.univ.dr. Georgiana-Camelia Georgescu

Hotararile Consiliului de Administratie – 18.03.2024

 • Hotararea nr.195 – cu privire la aprobarea cererii domnului prof. univ. dr. Nicu Marcu  

Hotararile Consiliului de Administratie – 20.03.2024

 • Hotararea nr.196 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti privind starea universităţii – anul 2023
 • Hotararea nr.197 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Programului operațional aferent anului 2024
 • Hotararea nr.198 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.199 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, în semestrul II al anului universitar 2023-2024
 • Hotararea nr.200 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată, în semestrul II al anului universitar 2023-2024
 • Hotararea nr.201 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, în semestrul II al anului universitar 2023-2024
 • Hotararea nr.202 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr.203 – cu privire la aprobarea Procedurii privind acceptarea condiționată la admitere, a absolvenților învățământului liceal din sisteme internaționale acreditate și recunoscute de Ministerul Educației, în anul absolvirii studiilor liceale
 • Hotararea nr.204 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr.205 – cu privire la aprobarea procedurii de desfășurare a probei scrise la examenul de admitere pentru programele de studii universitare de licență și gestiunea documentelor de către responsabilii de sală – PA1, sesiunea 2024
 • Hotararea nr.206 – cu privire la aprobarea procedurii de predare – primire a tezelor-grilă după examenul scris și gestionarea acestora de către comisia de admitere (programele de studii universitare de licenţă sesiunea 2024) – PA2
 • Hotararea nr.207 – cu privire la aprobarea procedurii de predare a tezelor pentru scanare, trecerea notelor și verificarea lor (programele de studii universitare de licenţă, sesiunea 2024) – PA3
 • Hotararea nr.208 – cu privire la aprobarea procedurii privind elaborarea subiectelor pentru examenul de admitere și asigurarea securității și confidențialității acestora (programele de studii universitare de licenţă sesiunea 2024) – PA4
 • Hotararea nr.209 – cu privire la aprobarea procedurii pentru măsuri privind asigurarea pazei și securității în perioada înscrierii și desfășurării concursului de admitere (programele de studii universitare de licenţă sesiunea 2024) – PA5
 • Hotararea nr.210 – cu privire la aprobarea procedurii pentru operațiunile ce se efectuează după scanarea tezelor grilă (programul de studii universitare de licenţă sesiunea 2024) – PA6
 • Hotararea nr.211 – pentru aprobarea comisiilor de elaborare a subiectelor pentru testul de competență lingvistică și a comisiilor de elaborare a subiectelor, pentru examenul de evaluare a cunoștințelor susținut de candidații înscriși la programele de studii universitare de licență organizate de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Facultatea de Drept
 • Hotararea nr.212 – pentru aprobarea prelungirii perioadei de admitere la programele MBA organizate în anul universitar 2024-2025 la Bucharest Business School
 • Hotararea nr.213 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr.214 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr.215 – cu privire la aprobarea desfășurării în format online a activităților de predare, desfășurate de către profesori din străinătate, la programul de studii universitare de masterat „Economia și administrarea afacerilor agroalimentare”, din cadrul Facultății de Economia Agroalimentară și a Mediului, în semestrul II, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr.216 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităților pentru anul universitar 2024-2025 la programele de studii universitare de licenţă, organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
 • Hotararea nr.217 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităților pentru anul universitar 2024-2025 la programele de studii universitare de licenţă, organizate la formele de învățământ la distanță
 • Hotararea nr.218 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităților pentru anul universitar 2024-2025 la programele de studii universitare de masterat
 • Hotararea nr.219 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Graficului activităților pentru anul universitar 2024– 2025 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvenţă și cu frecvenţă redusă
 • Hotararea nr.220 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a avizului pozitiv referitor la cererea de susținere a examenului de licență în cadrul Universității Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe Economice, specializarea Management
 • Hotararea nr.221 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a  raportului de autoevaluare IOSUD și a rapoartelor de autoevaluare ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.222
 • Hotararea nr.223 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologie privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București în anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr.224 – cu privire la propunerea de aprobare a Raportului de activitate a Comitetului pentru egalitate de gen, echitate, diversitate și incluziune (EGEDI) al Academiei de Studii Economice din București privind implementarea Planului pentru egalitate de gen al ASE pentru perioada 2022-2030, pentru perioada 25.10.2022 – 31.12.2023
 • Hotararea nr.225 – cu privire aprobarea Raportului de activitate al Clubului Sportiv Universitar A.S.E. București 2023
 • Hotararea nr.226 – cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Fundatiei A.S.E., pentru anul 2023
 • Hotararea nr.227 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale MARKETING a doamnei CONSTANTINESCU MIHAELA
 • Hotararea nr.228 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli și analiza situației patrimoniale pe bază de bilanț la finalul anului 2023
 • Hotararea nr.229 – cu privire la aprobarea scoaterii din uz a mijloacelor fixe
 • Hotararea nr.230 – cu privire la aprobarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar
 • Hotararea nr.231 – cu privire la aprobarea modificării Calendarului Studentului, septembrie 2023 – septembrie 2024
 • Hotararea nr.232 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.233 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr.234 – cu privire la aprobarea transferului unor posturi și persoane
 • Hotararea nr.235 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și administrativ
 • Hotararea nr.236 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare titlului onorific de ”Profesor emerit” cadrelor didactice care au calitatea de pensionari, care au activat în cadrul A.S.E. și s-au distins prin excelență în activitatea didactică și de cercetare
 • Hotararea nr.237 – cu privire la aprobarea unor burse speciale pentru studenții care au participat la Campionatul Național de Baschet outdoor 3*3, ediția 2023
 • Hotararea nr.238 – cu privire la aprobarea încheierii Protocol de Colaborare între Academia de Studii Economice din Bucureşti și Asociația Marea Lojă Națională din România
 • Hotararea nr.239 – cu privire la aprobarea calendarului desfășurării concursului de alegere a directorului Școlii Doctorale Informatică Economică și a membrilor interni ai consiliului școlii doctorale, pentru posturile vacantate
 • Hotararea nr.240 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr.241
 • Hotararea nr.242 – cu privire la aprobarea acordării ajutorului pentru boli grave doamnei lector univ. dr. Atanasiu Virginia
 • Hotararea nr.243 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii doamnei asist. univ. dr. Pop Cristina Teodora care solicită susţinerea de activităţi de predare și de cercetare la altă universitate, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr.244 – cu privire la modificarea și completarea unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”IDA Institute of Digital Assets” CF nr. 166/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr.245 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”IDA Institute of Digital Assets” CF nr. 166/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr.246 – cu privire la validarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”A Study of Consumer Trust in Online Reviews and Social Media Comments in the Age of Artificial Intelligence” cerere de finanțare nr. 158/31.07.2023, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr.247 – cu privire la aprobarea scutirii de la plata taxei de arhivare pentru certificatele de absolvire ale programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Administrarea afacerilor în industria vinului”, din cadrul Facultății de Economia Agroalimentară și a Mediului
 • Hotararea nr.248 – cu privire la aprobarea începerii acreditării de către AMBA&BGA a 3 programe MBA, organizate la Bucharest Business School
 • Hotararea nr.249 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr.250 – cu privire la publicarea la Editura ASE a volumului cu titlul ASE la 110 ani de excelență, coordonator: prof. univ. dr. Nicolae Istudor
 • Hotararea nr.251 – cu privire la publicarea la Editura ASE a lucrării Tipuri de sisteme de deducție naturală pentru silogistica asertorică, care are la bază teza de doctorat omonimă, autoare: dr. Georgeta CUCULEANU
 • Hotararea nr.252 – cu privire la publicarea la Editura ASE a lucrării Abordarea performanței în administrația publică locală din România, care are la bază teza de doctorat Creșterea performanțelor în administrația publică din România utilizând platforme colaborative în mediul virtual autor: dr. Florin CAZACU
 • Hotararea nr.253
 • Hotararea nr.254 -cu privire la aprobarea reducerii cu 50% a taxei de cazare pentru studentul Radu Tudor DOICAN

Hotararile Consiliului de Administratie – 26.03.2024

 • Hotararea nr.255 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur Virgil Madgearu” unui cadru didactic
 • Hotararea nr.256 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare titlului onorific de ”Profesor emerit” cadrelor didactice care au calitatea de pensionari, care au activat în cadrul A.S.E. și s-au distins prin excelență în activitatea didactică și de cercetare
 • Hotararea nr.257 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, în semestrul II al anului universitar 2023-2024, pentru Facultatea de Marketing, Departamentul de Marketing
 • Hotararea nr.258 – cu privire la aprobarea calendarului alegerilor parțiale organizat pentru completarea locului vacant în cadrul Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
 • Hotararea nr.259 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc de la buget, fără bursă, cu frecvență redusă în cadrul școlilor doctorale
 • Hotararea nr.260 – cu privire la aprobarea organizării în format online a activităților de predare, desfășurate de către un specialist de renume din străinătate, la programul de studii universitare de masterat „Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economice”, din cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică , în semestrul al II-lea, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr.261 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”Non-Gaussian self similar processes: Enhancing mathematical tools and financial models for capturing complex market dynamics” CF nr. 194/31.07.2023, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr.262 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare ESSPIN
 • Hotararea nr.263 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare PEPER
 • Hotararea nr.264 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr.265 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024
 • Hotararea nr.266 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de Cazare, pentru anul universitar 2024 – 2025
 • Hotararea nr.267 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării, pentru anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr.268 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul compartimentelor din structura universității
 • Hotararea nr.269 – cu privire la aprobarea cererii domnului prof.univ.dr. Dumitrescu Dan Gabriel
 • Hotararea nr.270 – cu privire la modificarea și completarea unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”IDA Institute of Digital Assets” CF nr. 166/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr.271 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”IDA Institute of Digital Assets” CF nr. 166/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr.272
 • Hotararea nr.273
 • Hotararea nr.274
 • Hotararea nr.275

Hotararile Consiliului de Administratie – 28.03.2024

 • Hotararea nr.276 – cu privire la aprobarea transformării unui post
 • Hotararea nr.277 – cu privire la aprobarea postului scos la concurs pentru personalul didactic auxiliar și administrativ
Scroll to top