Hotarari CA – martie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 09.03.2023

 • Hotararea nr. 86 – cu privire la aprobarea scutirii de la plata taxei de școlarizare pentru semestrul al II-lea, an universitar 2022-2023, din motive medicale, pentru Vișan Andrei Octavian, anul II suplimentar, programul de studii universitare de masterat Finanțe corporative, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Hotararea nr. 87 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 88 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare „Expert vamal”, din cadrul facultății de Relații Economice Internaționale, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 89 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 90 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 91 – cu privire la aprobarea plății unor burse speciale pentru studenții care au participat la Campionatele Naționale Universitare de Atletism

Hotararile Consiliului de Administratie – 10.03.2023

 • Hotararea nr. 92 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, în semestrul II, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 93 – cu privire la aprobarea modificării repartizării fondului de burse pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 15.03.2023

 • Hotararea nr. 94 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, în semestrul al II-lea, an universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 95 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, în semestrul al II-lea, an universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 96 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti privind starea universităţii – anul 2022
 • Hotararea nr. 97 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli precum și analiza situației patrimoniala pe bază de bilanț la finalul anului 2022
 • Hotararea nr. 98 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a  raportului de autoevaluare IOSUD și a rapoartelor de autoevaluare ale  școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 99 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităţilor pentru anul universitar 2023-2024 la programele de studii universitare de licenţă, organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
 • Hotararea nr. 100 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităţilor pentru anul universitar 2023-2024 la programele de studii universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ la distanță
 • Hotararea nr. 101 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităților pentru anul universitar 2023-2024 la programele de studii universitare de masterat
 • Hotararea nr. 102 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Graficului activităților pentru anul universitar 2023 – 2024 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvenţă și cu frecvenţă redusă
 • Hotararea nr. 103 – privind aprobarea listei cu programele de studii universitare de masterat organizate modularizat, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 104 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Planului de activități al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București 2023
 • Hotararea nr. 105 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de nominalizare a studentului Dincă Laurențiu Gabriel, ca reprezentant al studenților în cadrul Comisiei de Etică
 • Hotararea nr. 106 – cu privire la aprobarea acordării unui ajutor pentru boală gravă și incurabilă domnului lect. univ. dr. Caloian Florentin
 • Hotararea nr. 107 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind mobilitățile studențești de scurtă durată în cadrul Programului Erasmus+
 • Hotararea nr. 108 – cu privire la aprobarea demarării procedurii de acreditare AMBA în cadrul AMBA&BGA (Association of MBAs) pentru programele MBA ale ASE București, organizate la Bucharest Business School
 • Hotararea nr. 109 – cu privire la aprobarea scoaterii din uz a mijloacelor fixe
 • Hotararea nr. 110 – cu privire la aprobarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar
 • Hotararea nr. 111 – a propunerii de aprobare a aplicării unui adaos comercial de 10% produselor vândute în cadrul magazinului Shop.ase.ro
 • Hotararea nr. 112 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programe de studii postuniversitare, din cadrul facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și Business și Turism, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 113 – cu privire la aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere și școlarizare pentru cursanții programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Formare de formatori în domeniul financiar” și „Specializare în domeniul investigațiilor financiare și criminalității”, organizate în anul universitar 2022-2023, în cadrul parteneriatului semnat de către Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și Inspectoratul General al Poliției Române
 • Hotararea nr. 114 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii doamnei Nen Madlena care solicită susţinerea de activităţi didactice la altă universitate, în semestrul II, an universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 115 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a completării listei cadrelor didactice asociate pentru semestrul II al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 116 – cu privire la aprobarea desfășurării în format online a activităților de predare, desfășurate de către profesori din străinătate, la programe de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Economia Agroalimentară și a Mediului, în semestrul II, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 117 – cu privire la aprobarea transformării unui post
 • Hotararea nr. 118 – cu privire la aprobarea unui transfer de post
 • Hotararea nr. 119 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 120 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare  a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” unor instituții
 • Hotararea nr. 121 – Cu privire la includerea revistei Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research în portofoliul Editurii ASE
 • Hotararea nr. 122 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studentul Alexandru RIZEA a unor activități în interesul ASE, în cadrul Direcției Sociale, Cantină Moxa
 • Hotararea nr. 123 – cu privire la aprobarea înlocuirii studentului Karim-Richard MOUNAJED cu  studentul Vlad OPREA, care va desfășura activități în interesul ASE, în cadrul Direcției Tehnologia Informației și Comunicații
 • Hotararea nr. 124 – cu privire la raportul privind analiza cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul POCU/82/3/7/105308și stabilirea măsurilor de soluționare
 • Hotararea nr. 125 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Prof. dr. Marcel Ausloos
 • Hotararea nr. 126 – cu privire la numirea interimară a doamnei lector univ. dr. Igreț Ramona Ștefania în funcția de prodecan al Bucharest Business School
 • Hotararea nr. 127 – cu privire la numirea doamnei conf. univ. dr. Elena-Mirela Nichita în funcția de prodecan responsabil cu educația și formarea profesională la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Hotararea nr. 128 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat doamnei Niculae Cătălina
 • Hotararea nr. 129 – cu privire la aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Universitar „A.S.E.” București
 • Hotararea nr. 130 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Organigramei structurii administrative din cadrul Clubului Sportiv Universitar „A.S.E.” București

Hotararile Consiliului de Administratie – 24.03.2023

 • Hotararea nr. 131 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” Companiei Conectys Serv Telecom SRL
 • Hotararea nr. 132 – cu privire la aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Academia de Studii Economice din Bucureşti și Marea Lojă Națională din România
 • Hotararea nr. 133 – cu privire la aprobarea achitării cotizaţiei aferentă anului 2023, pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti, în cadrul Asociației Facultăților de Economie din România (AFER)
 • Hotararea nr. 134 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 135 – cu privire la aprobarea plății, din venituri proprii, a 81 burse sociale

Hotararile Consiliului de Administratie – 31.03.2023

 • Hotararea nr. 136 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologie privind cazarea studenților în căminele Academiei de Studii Economice din București în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 137 – cu privire la initierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 138 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a completării listei cadrelor didactice asociate pentru semestrul II al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 139 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat doamnei Andrieș Andreea
 • Hotararea nr. 140 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 141 – cu privire la aprobarea scoaterii din uz a mijloacelor fixe
 • Hotararea nr. 142 – cu privire la aprobarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar
 • Hotararea nr. 143 – cu privire la aprobarea transformării unui post
 • Hotararea nr. 144 – cu privire la aprobarea transferării unor persoane
 • Hotararea nr. 145 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 146 – cu privire la numirea doamnei lector univ. dr. Chirieac Roxana Maria în funcția de prodecan al Facultății de Drept
 • Hotararea nr. 147 – cu privire la aprobarea afilierii ASE la organizația Global Federation of Competitiveness Councils (GFCC)
 • Hotararea nr. 148 – cu privire la aprobarea acordării de facilități de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților din ASE
 • Hotararea nr. 149 – cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE a trei cărți ce marchează aniversarea a 110 ani de la înființarea Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale
 • Hotararea nr. 150 – Cu privire la demararea procedurii de editare pentru lucrări care au la bază teze de doctorat
 • Hotararea nr. 151 – Cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE a lucrării Efectele inteligenței emoționale asupra satisfacției în învățământul superior, autorasist. univ. dr. Monica Triculescu
 • Hotararea nr. 152 – Cu privire la aprobarea editării computerizate la Editura ASE  a lucrării Analiza eficienței utilizării fondurilor europene destinate agriculturii românești, autor Nicula Vasile Cosmin
 • Hotararea nr. 153 – cu privire laaprobarea unor modificări în lista conferințelor științifice ce urmează a se desfășura în anul 2023 organizate de facultățile ASE și includerea unei noi conferințe în această listă

Scroll to top