Hotărâri CA – martie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 01.03.2022

 • Hotararea nr. 106 – cu privire la aprobarea repartizării fondului de burse pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 107 – cu privire la aprobarea suspendării activității Centrului de Limbă și Cultură Rusă din Academia de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 108 – cu privire la aprobarea punerii la dispoziția autorităților publice care au responsabilități în domeniu a Centrului Teriorial Covasna ca urmare a conflictului existent dintre Federația Rusă și Ucraina
 • Hotararea nr. 109 – cu privire la aprobarea acordării de facilități de cazare în campusurile ASE din București pentru studenții aflați în tranzit, ca urmare a conflictului existent dintre Federația Rusă și Ucraina
 • Hotararea nr. 110 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat domnului lect. univ. dr. Cătălin Ploae

Hotararile Consiliului de Administratie – 08.03.2022

 • Hotararea nr. 111 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a reluării activităților didactice în sistem „față în față”, începând cu 21.03.2022,
 • Hotararea nr. 112 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind mobilitatea studenților străini care provin din instituții de învățământ superior din Ucraina
 • Hotararea nr. 113 – cu privire la aprobarea prelungirii termenului până la 15.04.2022 pentru plata taxei de școlarizare aferentă semestrului II, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 114 – cu privire la aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat Strategic cu ACCENTURE SERVICES S.R.L.
 • Hotararea nr. 115 – cu privire la aprobarea încheierii unui Acord de Sponsorizare cu ACCENTURE SERVICES S.R.L.

Hotararile Consiliului de Administratie – 09.03.2022

 • Hotararea nr. 116 – cu privire la aprobarea Notei de fundamentare privind organizarea unei sesiuni speciale de cazare a studenților în căminele ASE București pe semestrul al doilea al anului universitar 2021-2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 16.03.2022

 • Hotararea nr. 117 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti privind starea universităţii – anul 2021
 • Hotararea nr. 118 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Strategiei de cercetare a Academiei de Studii Economice din București pentru perioada 2022-2030
 • Hotararea nr. 119 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe
 • perioadă nedeterminată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 120 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe
 • perioadă determinată, în semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 121 – cu privire la aprobarea Procedurii privind modalitățile de desfășurare a activităților de predare și instruire și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția în cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 122 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi analiza situaţiei patrimoniale pe bază de bilanţ la finalul anului 2021
 • Hotararea nr. 123 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
 • Hotararea nr. 124 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind cazarea studenţilor în căminele Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 125 – cu privire la aprobarea componenței comisiei de evaluarea a lucrărilor finale la programele postdoctorale de cercetare avansată, pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 126 – cu privire la aprobarea calendarului finalizării programului postdoctoral de cercetare avansată din cadrul Academiei de Studii Economice București, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 127 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale DREPT a domnului SĂRARU CĂTĂLIN SILVIU
 • Hotararea nr. 128 – cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanțate de la bugetul de stat, între programele de studii universitare de licență și masterat, semestrul II anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 129 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a
 • organizării Şcolii de vară „Data Science International Workshop”
 • Hotararea nr. 130 – cu privire la aprobarea plății taxei de membru al Camerei de Comerț și Agricultură Francezo-Română (CCIFER)
 • Hotararea nr. 131 – cu privire la aprobarea Raportului aferent anului 2021 pentru Centrul de Excelență în Comerțul Exterior
 • Hotararea nr. 132 – cu privire la aprobarea numirii în funcția de director al Centrului de Excelență în Comerțul Exterior a domnului Prof. univ. dr. Ionuț PANDELICĂ
 • Hotararea nr. 133 – cu privire la aprobarea acordării salariului diferenţiat pentru dl. conf. univ. dr. Pandelică Ionuț
 • Hotararea nr. 134 – cu privire la aprobarea pentru prelungirea Acordului de parteneriat între Academia de Studii Economice din București și Conservatorul Național de Arte și Meserii din Paris (le CNAM)
 • Hotararea nr. 135 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a avizului pozitiv referitor la cererea de susținere a examenului de licență în cadrul Universității „Danubius” Galați
 • Hotararea nr. 136 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 137 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 138 – cu privire la participarea în cadrul unui consorțiu la nivel european
 • Hotararea nr. 139 – cu privire la propunerea de reducere a taxei de școlarizare cu 2500 Euro pentru anumite categorii de cursanți ai programului de master MBA RomânoCanadian
 • Hotararea nr. 140 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 141 – cu privire la aprobarea finanțării participării unor cadre didactice titulare în ASE, la programul de studii universitare de masterat „Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică”, anul I, semestrul II, anul universitar 2021- 2022
 • Hotararea nr. 142 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2021-2022, semestrul al II-lea
 • Hotararea nr. 143 – cu privire la echivalarea gradelor didactice pentru cadrele didactice asociate cu statutul de specialisti invitati care vor desfasura activitati didactice in regim plata cu ora in anul universitar 2021-2022, semestrul al II-lea
 • Hotararea nr. 144 – cu privire la aprobarea acordării salariului diferențiat cadrelor didactice care desfășoară activități suplimentare la disciplina Macroeconomie, sem.II, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 145 – cu privire la aprobarea tarifului pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Administrație publică pentru dezvoltare durabilă”, organizat de către Facultatea de Administrație și Management Public, în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 146 – cu privire la aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere și școlarizare pentru membrii grupului țintă din cadrul proiectului SIPOCA/SMIS2014+:613/127545 care participă la cursurile programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat în cadrul proiectului de către Facultatea de Administrație și Management Public
 • Hotararea nr. 147 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de completare a art. 1 din Hotărârea Senatului Universitar nr. 24/15.02.2021
 • Hotararea nr. 148 – cu privire la aprobarea Raportului de control întocmit ca urmare a verificării Biroului Arhivă al ASE – Erata la HCA nr. 148 – a Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 148/16.03.2022 pentru aprobarea Raportului de control întocmit ca urmare a verificării Biroului Arhivă al ASE
 • Hotararea nr. 149 – cu privire asumarea instituțională a sumei de 91,00 lei reprezentând debite restante din regia de cămin
 • Hotararea nr. 150 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pentru semestrul II al anului 2021
 • Hotararea nr. 151 – cu privire la aprobarea achitării cotizaţiei aferentă anului 2022, pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti, în cadrul Consiliului Naţional al Rectorilor
 • Hotararea nr. 152 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 153 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere
 • Hotararea nr. 154 – cu privire la aprobarea transferului unui post
 • Hotararea nr. 155 – cu privire la aprobarea acordării salariilor diferenţiate unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 156 – cu privire la prelungirea activității peste vârsta standard de pensionare a doamnei Scurtu Doina

Hotararile Consiliului de Administratie – 21.03.2022

 • Hotararea nr. 157 – privind înaintarea către Senatul ASE a propunerii de completare și modificare a Hotărârii Senatului nr.32/09.03.2022 referitoare la aprobarea propunerii Consiliului de Administrație în privința reluării activităților didactice cu prezentă fizică în campus, începând cu 21.03.2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 22.03.2022

 • Hotararea nr. 158 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Prof.Fabrizio D’Ascenzo
 • Hotararea nr. 159 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a diplomei „Virgil Madgearu” doamnei prof.univ.dr. Coralia Angelescu
 • Hotararea nr. 160 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a diplomei „Virgil Madgearu” domnului prof.univ.dr. Dinu Vasile
 • Hotararea nr. 161 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a titlului onorific de „Profesor emerit” unor cadre didactice
 • Hotararea nr. 162 – cu privire la aprobarea orgănizării unei a doua sesiuni de selecție pentru mobilități de studii Erasmus+ pentru semestrul al doilea al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 163 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 164 – cu privire la aprobarea modificării Calendarului Studentului, octombrie 2021 – septembrie 2022
Scroll to top