Hotarari CA – martie 2021

Hotararile Consiliului de Administratie  – 12.03.2021

 • Hotararea nr.74 –  cu privire la aprobarea repartizării fondului de burse pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021

Hotararile Consiliului de Administratie  – 17.03.2021

 • Hotararea nr.75 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti privind starea universităţii – anul 2020
 • Hotararea nr.76 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi analiza situaţiei patrimoniale pe bază de bilanţ la finalul anului 2020
 • Hotararea nr.77 – cu privire la înaintarea, către Senatul ASE, a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
 • Hotararea nr.78 – cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat în vederea eliberării diplomei de licență „Arte, Litere, Limbi, mențiunea Limbii străine aplicate” de către Universitatea Artois, Arras, Franța și a diplomei de licență „Limbi moderne aplicate (engleză, franceză)” de către Academia de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.79 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităţilor pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de licenţă, organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
 • Hotararea nr.80 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de licență organizate la forma de învățământ la distanță
 • Hotararea nr.81 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităţilor pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de masterat
 • Hotararea nr.82 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Graficului activităților pentru anul universitar 2021 – 2022 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvenţă și cu frecvenţă redusă
 • Hotararea nr.83 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Organigramei structurii organizatorice a serviciilor tehnico-administrative din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.84 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.85 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia
 • Hotararea nr.86 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de înscriere și validare în RNPP a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Hotararea nr.87 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de suplimentare a listei cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2020 -2021
 • Hotararea nr.88 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii d-lui conf. univ. dr. Dumitrescu Bogdan Andrei cu privire la susţinerea de activităţi didactice la o altă universitate, în anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.89 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Programului operaţional pentru anul 2021
 • Hotararea nr.90 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de respingere a Protocolului privind susținerea publică a tezelor de doctorat între Academia de Poliție „ Alexandru Ioan Cuza„ din București și Academia de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.91 – cu privire la înaintarea, către Senatul ASE, a propunerii de aprobare a Structurii organizatorice a Clubului Sportiv Universitar ASE București
 • Hotararea nr.92 – cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Fundației Academiei de Studii Economice pentru anul 2020
 • Hotararea nr.93 – cu privire la înaintarea, către Senatul ASE, a propunerii de aprobare a Regulamentului propriu privind organizarea și funcționarea Clubului Sportiv Universitar ASE București
 • Hotararea nr.94 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demersurilor privind preluarea în administrarea Academiei de Studii Economice a imobilului clădire C5 situat în Calea Griviței, nr. 2-2A, sector 1, București
 • Hotararea nr.95 – cu privire la aprobarea transferării celor 5 posturi de Portar (M;G) prevăzute în ștatul de funcții al Direcției Administrative / Serviciul Administrare Spații de Învățământ în ștatul de funcții al Direcției Tehnologia Informației și Comunicații (Serviciul Rețele și Serviciul Informatică) și Direcția Resurse Umane (Biroul Dezvoltare Organizațională)
 • Hotararea nr.96 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobarea a transformării unor posturi
 • Hotararea nr.97 – cu privire la aprobarea achitării cotizaţiei aferentă anului 2021, pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti, în cadrul Consiliului Naţional al Rectorilor
 • Hotararea nr.98 – cu privire la aprobarea modificarii Calendarului Studentului aferent anului universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.99 – cu privire la stabilirea modului în care este suportat comisionul aferent plății cu cardul
 • Hotararea nr.100 – cu privire la aprobarea alocării din venituri proprii, a 130 burse sociale, pentru studenții din semestrul al -II-lea, anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.101 – cu privire la includerea Journal of Philosophical Economics – J Phil Econ – în portofoliul ASE, între publicațiile Editurii ASE, sub egida Facultății de Relații Economice Internaționale
 • Hotararea nr.102 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.103 – cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.104 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr.105 – cu privire la aprobarea prelungirii activitătii pentru d-na Iordan Lelia Sanda
 • Hotararea nr.106 – a propunerii de aprobare a proiectelor FSS pentru anul 2021
 • Hotararea nr.107 – pentru aprobarea listei programelor de studii universitare de masterat care se desfășoară modularizat în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 108 – pentru aprobarea numirii cadrelor didactice în comisiile de coordonare și examinare în vederea obținerii gradului didactic, seria 2021-2023
 • Hotararea nr.109 – cu privire la aprobarea postului scos la concurs pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic
 • Hotararea nr.110 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat cadrelor didactice

Hotararile Consiliului de Administratie  – 22.03.2021

 • Hotararea nr.111 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
 • Hotararea nr.112 – cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanţate de la bugetul de stat
 • Hotararea nr.113 – pentru aprobarea numirii cadrelor didactice în comisiile de coordonare și examinare în vederea obținerii gradului didactic, seria 2021-2023
Scroll to top