Hotarari CA – mai 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 06.05.2023

 • Hotararea nr. 206 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind cazarea studenților în cămine pe perioada vacanței de vară a anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 207 – cu privire la aprobarea plății premiilor pentru câștigătorii concursului “Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine”
 • Hotararea nr. 208 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 209 – pentru aprobarea numirii cadrelor didactice pentru activitatea de coordonare și examinare în vederea obținerii gradului didactic I, seria 2023-2025
 • Hotararea nr. 210 – cu privire la aprobarea continuării desfășurării de către studentul Robert Alexandru MARINESCU a unor activități în interesul ASE, în cadrul  Serviciului de Marketing și Comunicare
 • Hotararea nr. 211 – cu privire la aprobarea cererilor de concediu de odihnă a unor salariați din cadrul ASE

Hotararile Consiliului de Administratie – 12.05.2023

 • Hotararea nr. 212 – cu privire la aprobarea calendarului desfășurării concursului de alegere a directorilor școlilor doctorale și a membrilor consiliilor școlilor doctorale
 • Hotararea nr. 213 pentru aprobarea comisiilor de finalizare a studiilor postuniversitare, nivel I din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • Hotararea nr. 214 – pentru aprobarea comisiilor de finalizare a studiilor postuniversitare, nivel II din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • Hotararea nr. 215 – pentru aprobarea comisiei de admitere la nivelul facultății Economie Teoretică și Aplicată pentru programele de studii universitare de masterat, sesiunea iulie
 • Hotararea nr. 216 – cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat intre Academia de Studii Economice din București S.C. AD ENGINEERING SERVICES S.R.L.
 • Hotararea nr. 217 – cu privire la aprobarea cererilor de concediu de odihnă unor salariați din cadrul ASE

Hotararile Consiliului de Administratie – 18.05.2023

 • Hotararea nr. 218 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 219 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată semestrul II, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 220 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată semestrul II, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 221 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Protocolului pentru organizarea și desfășurarea examenului de licență pentru absolvenții Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Drept, la Universitatea din București, Facultatea de Drept, pentru promoția 2020-2024
 • Hotararea nr. 222 – cu privire la aprobarea cererilor de concediu de odihnă unor salariați din cadrul ASE
 • Hotararea nr. 223 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei Popa Maria-Miruna

Hotararile Consiliului de Administratie – 24.05.2023

 • Hotararea nr. 224 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2023-2024 
 • Hotararea nr. 225 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării planurilor de învățământ aferente programelor de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță, promoția 2023-2026
 • Hotararea nr. 226 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării planurilor de învățământ aferente programelor de studii universitare de masterat, organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din București, promoția 2023-2025
 • Hotararea nr. 227 – pentru aprobarea numirii cadrelor didactice pentru probele de examen în vederea obținerii gradului didactic II, programat în perioada 28-31.08.2023
 • Hotararea nr. 228 – pentru aprobarea suplimentării comisiei de admitere la programele de studii universitare de licență ID-IFR, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 229 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a planurilor de învățământ ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Econimice din București, promoția 2023-2026
 • Hotararea nr. 230 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ECONOMIE I  a doamnei STANEF – PUICĂ MIHAELA ROBERTA
 • Hotararea nr. 231 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ a doamnei BOBOC CRISTINA – RODICA
 • Hotararea nr. 232
 • Hotararea nr. 233 – cu privire la aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat cu  Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
 • Hotararea nr. 234 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 235 – cu privire la aprobarea plății unor burse speciale pentru studenții care au participat la Campionatul Național Universitar de Baschet, ediția 2023
 • Hotararea nr. 236 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 237 – privind aprobarea plății membrilor comisiilor de indrumare a studenților doctoranzi pentru activitatea desfășurată în cadrul acestora, care exced activitățile normate la funcția de bază
 • Hotararea nr. 238 – cu privire la aprobarea transferului unor posturi
 • Hotararea nr. 239 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 240 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere
 • Hotararea nr. 241 – cu privire la aprobarea componenței comisiei pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 242 – cu privire la stabilirea cuantumului taxelor aferente programelor de cercetare postdoctorală avansată organizate de ASE din București, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 243 – cu privire la propunerea taxei de școlarizare a programului de master MBA Româno-Francez – INDE IFR
 • Hotararea nr. 244 – cu privire la propunerea de reducere a taxei de școlarizare cu 2000 Euro pentru anumite categorii de cursanți ai programului de master MBA Româno-Canadian
 • Hotararea nr. 245 – cu privire la aprobarea taxelor de școlarizare
 • Hotararea nr. 246 – cu privire la aprobarea taxelor de școlarizare
 • Hotararea nr. 247 – cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE, în format tipărit și online a lucrării cu titlul „Planul Național de Acțiune pentu implementarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”
 • Hotararea nr. 248 – cu privire la includerea pe lista de conferințe a ASE pentru anul 2023 a conferinței „Conferința de Studii Japoneze”
 • Hotararea nr. 249 – cu privire la aprobarea achitării taxei de membru a ASE la Visegrade University Association
 • Hotararea nr. 250 – cu privire la aprobarea achitării taxei de membru a ASE la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), pentru anul 2023
 • Hotararea nr. 251 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de Cazare, pentru anul universitar 2023 – 2024, etapa de vară
 • Hotararea nr. 252 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării, pentru anul universitar 2023 – 2024, etapa de vară
 • Hotararea nr. 253 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a avizului pozitiv referitor la cererea de susținere a examenului de licență în cadrul Universității Nicolae Titulescu din București, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Hotararea nr. 254 – cu privire la aprobarea procedurii privind recrutarea și selecția personalului în vederea nominalizării/angajării în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 255 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 256 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a completării listei cadrelor didactice asociate pentru semestrul II al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 257 – cu privire la respingerii solicitării Asociației Română pentru Cercetări Stategice Avansate, Nanotehnologii și Tehnologii QUANTICE 

Hotararile Consiliului de Administratie – 26.05.2023

 • Hotararea nr. 258 – cu privire la aprobarea inițierii încheierii unui parteneriat între Academia de Studii Economice din Bucureşti și Autoritățile Europene de Supraveghere

Scroll to top