Hotărâri CA – mai 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 13.05.2022

 • Hotararea nr. 224 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind cazarea studenților în cămine pe perioada vacanței de vară a anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 225 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de Cazare, pe perioada vacanței de vară a anului universitar 2021 – 2022
 • Hotararea nr. 226 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării, pentru perioada vacanței de vară a anului universitar 2021-2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 23.05.2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 25.05.2022

 • Hotararea nr. 228 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul II, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 229 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă determinată, semestrul II, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 230 – cu privire la aprobarea componenței comisiei pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 231 – pentru aprobarea componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 232 – pentru aprobarea componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de masterat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 233 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 234 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a programului de studii Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 235 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 236 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 237 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 238 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării planurilor de învățământ aferente programelor de studii universitare de licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță, promoția 2022-2025
 • Hotararea nr. 239 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării planurilor de învățământ aferente programelor de studii universitare de masterat, promoția 2022-2024
 • Hotararea nr. 240 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a planurilor de învățământ ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Econimice din București, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 241 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de validare și actualizarea înscrierii în RNCIS a calificărilor aferente programelor de studii universitare de licență
 • Hotararea nr. 242 – cu privire la aprobarea finanțării înscrierii în RNCIS a calificărilor aferente programelor de studii universitare de licență, din bugetul Biroului de Management al Calității și Control Intern Managerial
 • Hotararea nr. 243 – cu privire la aprobarea calendarului de organizare a activitatii de digitizare a tezelor de doctorat
 • Hotararea nr. 244 – cu privire la aprobarea comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat, pe Scoli doctorale, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 245 – cu privire la aprobarea comisiei și a calendarului pentru alegeri în vederea completării consiliului Departamentului de Limbi Moderne Aplicate, din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale
 • Hotararea nr. 246 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Dumitru – Dorin Prunariu
 • Hotararea nr. 247 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale INFORMATICĂ ECONOMICĂ a doamnei OPREA SIMONA – VASILICA
 • Hotararea nr. 248 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificărilor Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 249 – privind aprobarea plății membrilor comisiilor de indrumare a studenților doctoranzi pentru activitatea desfășurată în cadrul acestora, care exced activitățile normate la funcția de bază
 • Hotararea nr. 250 – privind acordarea unui spor de 1% pentru personalul didactic de predare pentru fiecare student-doctorand avut în coordonare peste numărul de studenți-doctoranzi normați la funcția de bază
 • Hotararea nr. 251 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 252 – cu privire la aprobarea plății în regim de plata cu ora, în cuantum de 4 ore convenționale/lucrate, pentru cadrele didactice din cadrul Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică, care au coordonat lucrări în cotutelă ale absolvenților programului de licență Cibernetică economică, de la facultatea de Administrație și Afaceri, din cadrul Universității din București
 • Hotararea nr. 253 – pentru aprobarea numirii noului director al Centrului de Studii Japoneze
 • Hotararea nr. 254 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 255 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a noilor indicatori tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiţii „Consolidare, restaurare și extindere imobil ASE București – Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7”
 • Hotararea nr. 256 – cu privire la acordarea concediului fără plată domnului Ciocanea Ionuț-Cristian
 • Hotararea nr. 257 – cu privire la aprobarea comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de domnul Marcu Mihaiță Vlăduț
 • Hotararea nr. 258 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 259 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic
 • Hotararea nr. 260 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul Serviciului de Marketing și Comunicare
 • Hotararea nr. 261 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planului de învățământ și grilele de competențe pentru programul de studii universitare de licență Marketing ID (Buzău), în limba română, organizat de Facultatea de Marketing
 • Hotararea nr. 262 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de validare și înscriere în RNCIS a calificării aferentă programului de studii universitare de licență Marketing ID (la Buzău)
 • Hotararea nr. 263 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de evaluare externă, de către ARACIS, în vederea autorizării provizorii a programului de studii universitare de licență Marketing ID (Buzău), în limba română, organizat de Facultatea de Marketing
 • Hotararea nr. 264 – cu privire la aprobarea finanțării înscrierii în RNCIS a calificării aferente programului de studii universitare de licență Marketing ID (la Buzău), din bugetul Biroului de Management al Calității și Control Intern Managerial
 • Hotararea nr. 265 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a solicitării studentei doctorand Barbu Diana, anul I, înmatriculată la Școala doctorală Finanțe, de aprobare a întreruperii studiilor universitare de doctorat în perioada 05.2022-02.2023
 • Hotararea nr. 266 – cu privire la aprobarea prelungirii acordării unor burse și desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE

Hotararile Consiliului de Administratie – 30.05.2022

 • Hotararea nr. 267 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată la Facultatea de Drept, semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022
Scroll to top