Hotărâri CA – iunie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 02.06.2022

 • Hotararea nr. 268 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Strategiei de Digitalizare a Academiei de Studii Economice din București pentru perioada 2022-2027
 • Hotararea nr. 269 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii d-lui prof. univ. dr. Anghel Ion care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte universităţi, în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 270 – pentru aprobarea numirii cadrelor didactice în comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru obținerea gradul didactic II

Hotararile Consiliului de Administratie – 15.06.2022

 • Hotararea nr. 271 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ pentru perioada 01.01.-31.03.2022
 • Hotararea nr. 272 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 273 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice şi angajaţilor ASE şi a personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 274 – cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Acordului de parteneriat în vederea eliberării diplomei de master „Drept, Economie, Management mențiunea Antreprenoriat și management de proiect” de către Universitatea d’Artois, Franța și a diplomei de master „Managementul afacerilor mici și mijlocii” de către Academia de Studii Economice din București, România
 • Hotararea nr. 275 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale CONTABILITATE a doamnei CUREA ȘTEFANIA – CRISTINA
 • Hotararea nr. 276 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale INFORMATICĂ ECONOMICĂ a domnului FURTUNĂ TITUS – FELIX
 • Hotararea nr. 277 – cu privire la inițierea unui proiect privind digitalizarea ASE finanțat prin PNRR
 • Hotararea nr. 278 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 279 – cu privire la aprobarea transferului unui post
 • Hotararea nr. 280 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 281 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere
 • Hotararea nr. 282 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 283 – cu privire la aprobarea cuantumului burselor pentru studenții din Comisia de cazare, implicați în repartizarea locurilor în cămine – etapa de primăvară 2022
 • Hotararea nr. 284 – cu privire la aprobarea listei studenților care au prestat activități în folosul A.S.E., în cadrul Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării și acordarea unei burse
 • Hotararea nr. 285 – cu privire la aprobarea listei studenților care vor desfășura activități în folosul A.S.E., în cadrul Serviciului Cazare Studenți, în perioada 01.07 – 30.09.2022 și acordarea unor burse pentru desfășurarea activităților
 • Hotararea nr. 286 – cu privire la aprobarea continuării desfășurării de către studentul Bogdan Mihai CROITORU a unor activități în interesul ASE, în cadrul Facultății Bucharest Business School și acordarea unei burse pentru activitățile desfășurate
 • Hotararea nr. 287 – cu privire la aprobarea plății unor burse speciale pentru studenții care au participat la Campionatul Național Universitar 3*3 baschet masculin și feminin, Campionatul Național Universitar de Karate și Campionatul Național Universitar de Șah
 • Hotararea nr. 288 – cu privire la aprobarea tarifelor de cazare pentru studenții cazați în căminele ASE pe perioada de vară a anului universitar 2021 – 2022
 • Hotararea nr. 289 – cu privire la aprobarea tarifelor de cazare pentru candidații care vor susține examenul de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 290 – cu privire la aprobarea acordării unor burse studenților care desfășoară activități în interesul ASE, în cadrul Centrului de Excelență în Comerț Exterior
 • Hotararea nr. 291 – pentru suplimentarea comisiilor implicate în procesul de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 292 – cu privire numirea în funcții a unor persoane cu funcții de conducere în cadrul unor reviste
 • Hotararea nr. 293 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a solicitării studentului doctorand ȘAPERA GEORGE DANIEL, anul II, înmatriculat la Școala doctorală Economie și Afaceri Internaționale, de aprobare a întreruperii studiilor universitare de doctorat pe o perioadă de un an
 • Hotararea nr. 294 – cu privire la aprobarea Notei de fundamentare privind accesul vizitatorilor în căminele ASE București
 • Hotararea nr. 295 – cu privire la modificarea tarifelor pentru spațiile de cazare din cadrul Centrului de Perfecționare Complex Predeal ”Ion Gh. Roșca” aflat în proprietatea A.S.E. București
 • Hotararea nr. 296 – cu privire la modificarea tarifelor de cazare pentru spațiile de cazare din cadrul Centrului de Pregătire Profesională Covasna și căminele aflate în proprietatea A.S.E. București
 • Hotararea nr. 297 – cu privire la modificarea tarifelor de cazare pentru spațiile de cazare din căminul Occidentului aflat în proprietatea A.S.E. București
 • Hotararea nr. 298 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare Manageri și Leadership din cadrul Facultății de Management, pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 299 – cu privire la aprobarea întreruperii de studii pentru 1 an pentru studentul Vișan Andrei Octavian de la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Hotararile Consiliului de Administratie – 17.06.2022

 • Hotararea nr. 300 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 301 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 302 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 23.06.2022

 • Hotararea nr. 303 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 304 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 305 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 306 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 307 – cu privire la aprobarea transformării unor postur
 • Hotararea nr. 308 – cu privire la aprobarea transferului unui post
 • Hotararea nr. 309 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
Scroll to top