Hotărâri CA – iulie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 01.07.2022

 • Hotararea nr. 310 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind resursele Cloud gestionate de către Academia de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 311 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Codului de conduită pentru prevenția și sancționarea incidentelor antisemite
 • Hotararea nr. 312 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ADMINISTRAREA AFACERILOR a domnului ANAGNOSTE SORI
 • Hotararea nr. 313 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ADMINISTRAREA AFACERILOR a domnului HORNOIU REMUS – ION
 • Hotararea nr. 314 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ADMINISTRAREA AFACERILOR a doamnei GROSU RALUCA MARIANA
 • Hotararea nr. 315 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ADMINISTRAREA AFACERILOR a doamnei ȘCHIOPU ANDREEA FORTUNA
 • Hotararea nr. 316 – cu privire la acordarea concediului fără plată domnului Mare Dumitru
 • Hotararea nr. 317 – cu privire la acordarea concediului fără plată domnului Matei Cristian
 • Hotararea nr. 318 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 319 – pentru modificarea comisiilor implicate în procesul de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 320 – pentru aprobarea modificării componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 321 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
 • Hotararea nr. 322 – privind încheierea de contracte civile cu persoanele implicate în procesul de admitere la studii universitare – sesiunile iulie și septembrie 2022
 • Hotararea nr. 323 – cu privire la acordarea salariului diferențiat salariaților implicați în procesul de admitere la studii universitare de licență, masterat, doctorat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 324 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 325 – cu privire la aprobarea modificării listei nominale cu studenții care vor desfășura activități în interesul ASE în cadrul Serviciului de Marketing și Comunicare
 • Hotararea nr. 326 – anulat
 • Hotararea nr. 327 – cu privire la aprobarea comisiei și a calendarului pentru alegeri în vederea completării locului vacantat în Senatul ASE, loc aferent Departamentului de Finanțe
 • Hotararea nr. 328 – cu privire la aprobarea comisiei și a calendarului pentru alegeri în vederea completării locului vacantat în Senatul ASE, loc aferent Departamentului de Economie Agroalimentară și Mediului
 • Hotararea nr. 329 – cu privire la aprobarea comisiei și a calendarului pentru alegeri în vederea completării locului vacantat în Senatul ASE, loc aferent Departamentului de Matematici Aplicate, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
 • Hotararea nr. 330 – cu privire la aprobarea comisiei și a calendarului pentru alegeri în vederea completării locului vacantat în Consiliul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, loc aferent cadrelor didactice de la alte facultăți

Hotararile Consiliului de Administratie – 05.07.2022

 • Hotararea nr. 331 – pentru modificarea comisiilor implicate în procesul de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 332 – pentru aprobarea modificării componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 333 – anulat

Hotararile Consiliului de Administratie – 08.07.2022

 • Hotararea nr. 334 – pentru modificarea comisiilor implicate în procesul de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 335 – pentru aprobarea modificării componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 336 – cu privire la aprobarea componenței unui nou Consiliu Director al Fundației ASE
 • Hotararea nr. 337 – cu privire la aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat cu Primăria Municipiului București
 • Hotararea nr. 338 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 339 – cu privire la aprobarea transformării unui post vacant
 • Hotararea nr. 340 – cu privire la aprobarea postului scos la concurs pentru personalul didactic auxiliar și dedidactic
 • Hotararea nr. 341 – cu privire la aprobarea raportului comisiei de analiză pentru investigarea posibilelor abateri disciplinare săvârşite de domnul Marcu Mihăiță Vlăduț

Hotararile Consiliului de Administratie – 14.07.2022

 • Hotararea nr. 342 – pentru aprobarea modificării componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 343 – pentru modificarea comisiilor implicate în procesul de admitere la programele de studii universitare de masterat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 344 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 345 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE

Hotararile Consiliului de Administratie – 16.07.2022

 • Hotararea nr. 346 – pentru aprobarea modificării componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență, sesiunea iulie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 17.07.2022

 • Hotararea nr. 347 – pentru aprobarea modificării componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență, sesiunea iulie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 18.07.2022

 • Hotararea nr. 348 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul al-II-lea al anului universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 20.07.2022

 • Hotararea nr. 349 – pentru modificarea comisiilor implicate în procesul de admitere la programele de studii universitare de masterat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 350 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a suplimentării cifrei de școlarizare pentru românii de pretutindeni aferentă admiterii în anului universitar 2022-2023 la programele de studii universitare de licență
 • Hotararea nr. 351 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului desfășurării concursului de admitere la programele de studii de licență, anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 21.07.2022

 • Hotararea nr. 352 – cu privire la aprobarea propunerii directrului CSUD, președinte al Comisiei de admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea iulie 2022, privind redistribuirea a două locuri la forma de învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare de la buget, fără bursă de la Școala doctorală Cibernetică și Statistică Economică la Școala doctorală Informatică Economică și a unui loc la forma de învățământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, fără bursă de la Școala doctorală Economie II la Școala doctorală Economie I

Hotararile Consiliului de Administratie – 27.07.2022

 • Hotararea nr. 353 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 354 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă determinată, organizate în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 355 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a solicitărilor de menţinere a calităţii de titular, în anul universitar 2022-2023, ale cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate
 • Hotararea nr. 356 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a nominalizării domnului Prof. univ. dr. Marian PREDA, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Consorțiului Universitaria
 • Hotararea nr. 357 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 358 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităţilor pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de licenţă, organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
 • Hotararea nr. 359 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Graficului activităților pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de masterat
 • Hotararea nr. 360 – cu privire la aprobarea modificării Calendarului Studentului, octombrie 2021 – septembrie 2022
 • Hotararea nr. 361 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Regulamentului instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, pentru anul universitar 2022 – 2023
 • Hotararea nr. 362 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Planului pentru egalitate de gen al Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 363 – cu privire la echivalarea gradului didactic universitar pentru specialistul invitat care nu are grad didactic universitar recunoscut în țară și care va desfășura activități didactice în regim plata cu ora în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 364 – cu privire la aprobarea modelelor tip de contracte de școlarizare și a actelor adiționale pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 365 – cu privire la aprobarea modificării programării ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2022
 • Hotararea nr. 366 – cu privire la delegarea atribuției de semnare a contractelor de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență, masterat și programe de formare psihopedagogică, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 367 – cu privire la delegarea atribuției de semnare a contractelor de școlarizare pentru programele de studii universitare de doctorat și postdoctorat, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 368 – cu privire la acordarea concediului fără plată domnului conferențiar univ. dr. Năftănăilă Ionel
 • Hotararea nr. 369 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 370 – cu privire la raportul privind cheltuielile neeligibile înregistrate în proiectul SIPOCA 395 și stabilirea măsurilor de soluționare
 • Hotararea nr. 371 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
 • Hotararea nr. 372 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a nota de fundamentare privind actualizarea valorii patrimoniale a Academiei de Studii Economice din București cu imobilul Nicolae Iorga
 • Hotararea nr. 373 – cu privire la asumarea instituțională a sumei de 11.636,41 lei reprezentând chirii și contravaloare utilități, precum și cheltuieli de judecată, la care a fost obligată S.C. KARA INVEST DISTRIBUTION S.R.L, de către instanța de judecată
 • Hotararea nr. 374 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc de la buget, cu frecvență, fără bursă în cadrul școlilor doctorale
 • Hotararea nr. 375 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei conferențiar univ. dr. Mocanu Mihaela
 • Hotararea nr. 376 – cu privire la rezervarea postului doamnei conf. univ. dr. Roxana Magdalena Bârlea
 • Hotararea nr. 377 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei Ștefănescu Roxana Felicia
 • Hotararea nr. 378 – cu privire la aprobarea unor burse speciale pentru studenții din Comisia de cazare, implicați în etapa de prelucrare a cererilor de cazare pentru perioada vacanței de vară a anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 379 – cu privire la acordarea unor burse speciale pentru studenților care au prestat activități în folosul A.S.E., în cadrul Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării
 • Hotararea nr. 380 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Notei privind delegarea Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru stabilirea numărului de locuri scoase la concurs, precum și redistribuirea acestora pe programe în vederea organizării concursului de admitere etapa Septembrie 2022, la studiile universitare de licență și masterat
 • Hotararea nr. 381 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii privind delegarea Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru aprobarea temelor, repartizarea și redistribuirea  numărului de locuri scoase la concurs pentru programele de studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie și noiembrie 2022
 • Hotararea nr. 382 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2021-2022, semestrul al II-lea
 • Hotararea nr. 383 – cu privire la prelungirea suspendării contractului individual de muncă și rezervarea postului domnului prof. univ. dr. Liviu Voinea
 • Hotararea nr. 384 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Graficului activităţilor pentru anul universitar 2021-2022 la programele de studii universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ la distanță

Hotararile Consiliului de Administratie – 29.07.2022

 • Hotararea nr. 385 – cu privire la aprobarea acordării posibilității de alegere a unei noi opțiuni la sesiunea de admitere la programele de studii universitare de masterat din iulie 2022
 • Hotararea nr. 386 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, între programele de studii universitare de masterat din cadrul ASE, pentru admiterea la masterat, sesiunea iulie 2022
Scroll to top