Hotarari CA – ianuarie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 09.01.2023

 • Hotararea nr. 1 – cu privire la aprobarea programării ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2023
 • Hotararea nr. 2 – cu privire la transmiterea în folosință cu titlu gratuit a 4 (patru) săli din imobilul Centrul Teritorial Deva, către Colegiul Național „Decebal”

Hotararile Consiliului de Administratie – 14.01.2023

 • Hotararea nr. 3 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 4 – cu privire la aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2023 catre Comitetul Roman al Distributiei
 • Hotararea nr. 5 – cu privire la aprobarea solicitării de reînmatriculare la programul de studii universitare de licență, în anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 25.01.2023

 • Hotararea nr. 6 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifiică pe perioadă determinată, semestrul I, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 7 – cu privire la aprobarea Raportului privind implicațiile Planului de implementare a Strategiei de securitate cibernetică a României pentru perioada 2022-2027 asupra mediului academic
 • Hotararea nr. 8 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cuantumului burselor studenților pentru semestrul II, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 9 – cu privire la aprobarea inițierii de proiecte FDI pentru anul 2023 și desemnarea responsabililor, pe domenii strategice
 • Hotararea nr. 10 – pentru aprobarea numirii cadrelor didactice în comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru susținerea colocviului de admitere la grad didactic I, seria 2023-2025
 • Hotararea nr. 11 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de  aprobare a Planului de Cercetare al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2023
 • Hotararea nr. 12 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 13 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 14 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererilor personalului Academiei de Studii Economice din București care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte universități, în semestrul al II-lea, an universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 15 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 16 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București 2022
 • Hotararea nr. 17 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Planului de activități al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București 2023
 • Hotararea nr. 18 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a raportului de activitate anual al Biroului privind Asigurarea Eticii și Deontologiei Academice (BAEDA), perioada mai-decembrie 2022
 • Hotararea nr. 19 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 20 – cu privire la aprobarea transferului unor posturi
 • Hotararea nr. 21 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 22 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere
 • Hotararea nr. 23 – cu privire la aprobarea raportului comisiei de analiză pentru investigarea posibilelor abateri disciplinare săvârşite de doamna Ursuleac Marcela
 • Hotararea nr. 24 – cu privire la raportul de analiză a cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul POCU/380/6/13/125245și stabilirea măsurilor de soluționare
 • Hotararea nr. 25 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul Direcției Relații cu Mediul de Afaceri
 • Hotararea nr. 26 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a avizului pozitiv referitor la cererea de susținere a examenului de licență în cadrul Universității Dimitrie Cantemir din București, Facultatea de Management turistic și comercial, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor
 • Hotararea nr. 27 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a informării de aprobare a îndreptării erorii materiale de normare a formațiilor de studii de la nivelul Departamentului de Marketing și Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 28 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a informării de aprobare a îndreptării erorii materiale din statul de funcții al Departamentului de Contabilitate și Audit, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 29 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de evaluare periodică, de către ARACIS, a programului de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate, organizat în limba engleză și franceză de către Facultatea de Relații Economice Internaționale
 • Hotararea nr. 30 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de evaluare periodică, de către ARACIS, a 10 domenii de studii universitare de masterat și a programelor de studii universitare de masterat aferente acestora

Scroll to top