Hotărâri CA – ianuarie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 13.01.2022

 • Hotararea nr. 1 – cu privire la aprobarea programării ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2022
 • Hotararea nr. 2 – cu privire la aprobarea înființării unei secții de Fitness – Culturism în cadrul Clubului Sportiv Universitar A.S.E. București
 • Hotararea nr. 3 – cu privire la aprobarea încheiereii unui contract de comodat cu Asociația Studenților Economiști din România din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 4 – cu privire la aprobarea încheierii unui Acord de Colaborare cu CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Hotararea nr. 5 – cu privire la aprobarea plății cotizației aferente anului 2022 către Comitetul Român al Distribuției.
 • Hotararea nr. 6 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 7 – cu privire la aprobarea acordării salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 8 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 9 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr.10 – cu privire la aprobarea inițierii de proiecte FDI pentru anul 2022 și desemnarea responsabililor, pe domenii strategice
 • Hotararea nr.11 – cu privire la aprobarea modificării Procedurii privind cazarea studenților în căminele ASE București în timpul anului universitar 2021 – 2022
 • Hotararea nr.12 – cu privire la initierea unui proiect de cercetare

Hotararile Consiliului de Administratie – 18.01.2022

 • Hotararea nr. 13 – cu privire la aprobarea componenței comisiei pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe semestrul I, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 14 – cu privire la instituirea posibilității de desfășurare în sistem online a unor etape ale concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată și pe perioadă determinată, în cadrul concursului organizate în semestrul I al anului universitar 2021-2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 26.01.2022

 • Hotararea nr. 15 – privind consultarea Senatului ASE în legătură cu scenariul referitor la desfășurarea activităților didactice, în semestrul II al anului universitar 2021 – 2022
 • Hotararea nr. 16 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Notei de fundamentare privind cazarea studenților în căminele ASE București pe semestrul al doilea al anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 17 – cu privire la aprobarea modificării Calendarului de cazare, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 18 – universitar 2022-2023 la programele de studii universitare de licență, cu privire la aprobarea modificării ofertei educaționale aferentă anului Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
 • Hotararea nr. 19 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cuantumului burselor studenților pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 20 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurilor de evaluare externă periodică, de către ARACIS, a calității activității academice și de cercetare desfășurată în cadrul Academiei de Studii Economice din București (evaluare periodică instituțională)
 • Hotararea nr. 21 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurilor de evaluare periodică, de către ARACIS, a 22 de programe de studii universitare de licență IF, un program de studii universitare de licență IFR și acreditarea a două programe de studii universitare de licență ID
 • Hotararea nr. 22 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurilor de evaluare de către ARACIS pentru evaluarea periodică a programului „An pregătitor de limba română pentru cetățeni străini”
 • Hotararea nr. 23 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a
 • desființării unor programe de studii universitare, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 24 – pentru aprobarea numirii cadrelor didactice în comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru susținerea colocviului de admitere la gradul I, seria 2022-2024
 • Hotararea nr. 25 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare
 • Hotararea nr. 26 – privind transmiterea, spre informare, către Senatul ASE a Raportului nr. 73/ 17 ianuarie 2022, referitor la activitatea Comisiei de Etică și Deontologie Universitară în anul 2021,
 • Hotararea nr. 27 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București 2021
 • Hotararea nr. 28 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Planului de activități al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București 2022
 • Hotararea nr. 29 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale CONTABILITATE a doamnei IOANĂȘ CORINA
 • Hotararea nr. 30 – cu privire la aprobarea participarii studentului Pană Dragoș Marius la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot
 • Hotararea nr. 31 – amanat
 • Hotararea nr. 32 – cu privire la aprobarea corectării erorii materiale aparute în HCA nr. 10/13.01.2022 cu privire la aprobarea inițierii de proiecte FDI pentru anul 2022 și desemnarea responsabililor, pe domenii strategice
 • Hotararea nr. 33 – cu privire la aprobarea acordării salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 34 – cu privire la acordarea concediului fără plată domnului prof. univ. dr. Zamfir Gabriel
 • Hotararea nr. 35 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 36 – cu privire la aprobarea unor transferuri
 • Hotararea nr. 37 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 38 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a cererii doamnei asist. univ. dr.
 • Nastacă Corina Cristiana, prin care aceasta solicită transformarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată în contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată
 • Hotararea nr. 39 – cu privire la aprobarea modificării tarifelor pentru activitățile de Practică
 • Pedagogică aferente programelor de Nivelul I și II, cu frecvență și postuniversitar, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al ASE, cât și pentru programul de studii universitare de masterat „Masterat didactic în economie, desfășurate de profesorii mentori asociați din liceele și școlile generale
 • partenere ASE
 • Hotararea nr. 40 – cu privire la aprobarea modificării listei studenților care vor presta activități în
 • folosul A.S.E. în cadrul Serviciului de Cazare Studenți , în perioada 01.02-30.06.2022 și acordarea unei burse lunare
 • Hotararea nr. 41 – cu privire la aprobarea încheierii Acordului pentru identificarea grupului țintă cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
 • Hotararea nr. 42 – cu privire la aprobarea acordării salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
Scroll to top