Hotarari CA – ianuarie 2021

Hotararile Consiliului de Administratie  – 20.01.2021

 • Hotararea nr. 1 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Notei de fundamentare privind stabilirea modalității de organizare și desfășurare a activităților didactice în cadrul ASE, pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr. 2 – cu privire la aprobarea notei de fundamentare pentru măsurile de gestionare a căminelor studențești, pentru semestrul al-II lea, anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr. 3 – cu privire la instituirea posibilității de desfășurare a unor etape ale  concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată și pe perioadă determinată în sistem online
 • Hotararea nr. 4 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, nivel I și II,
  anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 5 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la programele de formare psihopedagogică , anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.6 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a aprobării numărului de locuri și a temelor de cercetare pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat – anul universitar 2021-2022 
 • Hotararea nr. 7 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cuantumului burselor studenților pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr. 8 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Raportului privind stadiul implementării măsurilor luate după incidentul de securitate cibernetică produs în data de 2-3 octombrie 2020
 • Hotararea nr. 9 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București 2020
 • Hotararea nr. 10 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Planului de activități al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București 2021
 • Hotararea nr. 11 – pentru aprobarea componenței comisiei de coordonare si examinare în vederea acordării gradului didactic I, de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar, seria 2020-2022
 • Hotararea nr. 12 – pentru aprobarea numirii cadrelor didactice în comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru susținerea colocviului de admitere la grad I, seria 2021-2023
 • Hotararea nr. 13 – cu privire la aprobarea inițierii de proiecte FDI pentru anul 2021 și desemnarea responsabililor, pe domenii strategice
 • Hotararea nr. 14 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 15 – cu privire la aprobarea modificării locului muncii al doamnei Armeanu Carmen de la Facultatea de Marketing la Facultatea de Drept
 • Hotararea nr. 16 – cu privire la aprobarea transferării unui post de Bibliotecar IA (S) prevăzut în ștatul de funcții al Direcției Bibliotecă, Serviciul Managementul Colecțiilor în ștatul de funcții al Direcției Managementul Cercetării și Inovării, Serviciul Editură
 • Hotararea nr. 17 – cu privire la aprobarea acordării/încetării acordării salariului diferenţiat unor angajați ai ASE 
 • Hotararea nr. 18 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi 
 • Hotararea nr. 19 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic
 • Hotararea nr. 20 – cu privire la aprobarea modificării Calendarului Studentului aferent anului universitar 2020 – 2021
 • Hotararea nr. 21 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii privind asumarea instituțională a sumei de 37.630,00 lei reprezentând salarii nete încasate de dna. Voicu Cristina, în calitate de expert în cadrul proiectelor POSDRU/159/1.5/S/134197 și POSDRU/159/1.5/S/142115 
 • Hotararea nr. 22 – cu privire la contestarea în instanță a Deciziei OIPOCU MEC nr. OI/12215/SJCSN/11.12.2020 prin care s-a soluționat contestația ASE împotriva Notei de constatare (NCF) nr. OI/9932/SJCSN/06.10.2020
 • Hotararea nr. 23 – cu privire la aprobarea raportului de control nr. 386/GD/14.12.2020 
 • Hotararea nr. 24 – cu privire la informarea Senatului ASE asupra deciziei civile nr. 2875/16.09.2020

Scroll to top