Hotarari CA – decembrie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 07.12.2022

 • Hotararea nr. 672 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de  aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2023
 • Hotararea nr. 673 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Programului Operaţional pentru anul 2023
 • Hotararea nr. 674 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
 • Hotararea nr. 675 – cu privire la aprobarea listei de premii pentru evenimentul festiv ”Gala Excelenței Academiei de Studii Economice din București 2022”
 • Hotararea nr. 676 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 677 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr.678 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 679 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 680 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planului de învățământ la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Expert vamal”, organizat în cadrul facultății de Relații Economice Internaționale, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 681 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurilor de înscriere, în Registrul național al programelor postuniversitare și validare, a calificării aferente programului postuniversitar Expert vamal, organizat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale
 • Hotararea nr. 682 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, nivel I și II, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 683 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a aprobării numărului de locuri și a temelor de cercetare pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat – anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 684 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de validare și înscriere în RNCIS a calificărilor aferente programelor de studii universitare de masterat
 • Hotararea nr. 685 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Notei de fundamentare privind propunerea școlilor de vară, finanțate prin fondurile extracuriculare în anul 2023
 • Hotararea nr. 686 – cu privire la aprobarea acordării salariilor diferenţiate pentru cadrele didactice care desfășoară activități administrative
 • Hotararea nr. 687 – cu privire la acordarea salariului diferențiat Președintelui Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 688 – cu privire la acordarea salariilor diferențiate membrilor Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, inclusiv persoanelor care au statutul de invitat permanent
 • Hotararea nr. 689 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 690 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererilor cadrelor didactice care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte universități, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 691 – cu privire la aprobarea prelungirii termenului pentru înmatricularea cetățenilor pe cont propriu valutar și a bursierilor statului român din țări non UE, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 692 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 693 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul Direcției de Relații Internaționale, Biroul Erasmus+
 • Hotararea nr. 694 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a desființării programelor de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Bucharest Business School, Facultății de Business și Turism, Facultății de Economia Agroalimentară și a Mediului și a Facultății de Marketing
 • Hotararea nr. 695 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planurilor de învățământ la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Formare de formatori în domeniul financiar” și „Specializare în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice”, organizate în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, începând cu anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 696 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurilor de înscriere, în Registrul național al programelor postuniversitare și validare, a calificării aferente programelor postuniversitare „Formare de formatori în domeniul financiar” și „Specializare în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice”, organizate în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Hotararea nr. 697 – cu privire la aprobarea propunerilor de proiecte finanțate prin fondurile extracurriculare în anul 2023
 • Hotararea nr. 698 – cu privire la aprobarea afilierii ASE la asociația AMBA&BGA
 • Hotararea nr. 699 – cu privire la raportul de analiză a cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul POCU/227/3/8/117946  și stabilirea măsurilor de soluționare
 • Hotararea nr. 700 – cu privire la declararea de către salariații Academiei de Studii Economice din București a activităților desfășurate în baza unor contracte individuale de muncă încheiate cu alți angajatori
 • Hotararea nr. 701 – cu privire la aprobarea solicitării de reînmatriculare la programul de studii universitare de licență, în anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 12.12.2022

 • Hotararea nr. 702 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 703 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, semestrul I, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 704 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 705 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a taxei de școlarizare la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, organizat de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 706
 • Hotararea nr. 707 – cu privire la aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unui spaţiu al A.S.E. de către Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România
 • Hotararea nr. 708 – cu privire la aprobarea încheierii Acordului de parteneriat strategic cu SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.
 • Hotararea nr. 709 – cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanțate de la bugetul de stat, de la programul de studii universitare de licență al Facultății de Economia Agroalimentară și a Mediului la programul de studii universitare de licență al Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limba engleză
 • Hotararea nr. 710 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare „Drept penal al afacerilor”, din cadrul facultății de Drept, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 712 – de înaintare către Senatul ASE a Informarii privind achiziția imobilului situat în Piața Romană nr. 8, sector 1, București
 • Hotararea nr. 713 – cu privire la aprobarea componenței comisiei pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe semestrul I, anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 13.12.2022

 • Hotararea nr. 714 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a componenţei Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară a Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 715 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de validare și înscriere în RNCIS a două noi programe de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
 • Hotararea nr. 716 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planurilor de învățământ și grilelor de competențe pentru programele de studii universitare de masterat organizate de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
 • Hotararea nr. 717 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de evaluare externă, de către ARACIS, în vederea încadrării în domeniul Informatică economică (domeniu acreditat) și în domeniul Cibernetică și Statistică (domeniu acreditat), a două noi programe de studii universitare de masterat, organizate de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
 • Hotararea nr. 718 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul I, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 719 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc finanțat de la bugetul de stat, de la programul de studii universitare de licență Administrarea Afacerilor (în limba franceză), din cadrul FABIZ la programul de studii universitare de licență Administrarea Afacerilor (în limba engleză), din cadrul FABIZ

Hotararile Consiliului de Administratie – 20.12.2022

 • Hotararea nr. 720 – cu privire la aprobarea listei de specialiști din mediul de afaceri în vederea organizării de seminarii și workshop-uri cu studenții, pe tema “BECOMING A LEADER”, în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 721 – cu privire la aprobarea prelungirii contractului individual de muncă pentru doamna Voinea Carmen-Giorgiana
 • Hotararea nr. 722 – cu privire la aprobarea prelungirii contractului individual de muncă pentru doamna Poenaru Luciana-Floriana
 • Hotararea nr. 723 – cu privire la aprobarea prelungirii contractului individual de muncă pentru doamna Curteanu Oana-Diana
 • Hotararea nr. 724 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat domnului conf. univ. dr. Burlacu Sorin
 • Hotararea nr. 725 – cu privire la aprobarea acordării salariilor diferenţiate pentru personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic
 • Hotararea nr. 726 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 727 – cu privire la aprobarea transferului unui post
 • Hotararea nr. 728 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 729 – cu privire la acordarea titlului științific de doctor doamnei Bușoi Margareta-Simona
Scroll to top