Hotărâri CA – aprilie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 04.04.2022

 • Hotararea nr. 165 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 166 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 167 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare reorganizării Centrului de Cercetare „Analize și Politici Regionale” și transformarea acestuia în Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă (CCDD)
 • Hotararea nr. 168 – anulat
 • Hotararea nr. 169 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de Cazare, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 170 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 171 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 172 – cu privire la aprobarea raportului comisiei de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de doamna Ciobanu Nicoleta
 • Hotararea nr. 173 – cu privire aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 174 – cu privire la aprobarea transferului unui post
 • Hotararea nr. 175 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 176 – cu privire la aprobarea acordării salariului diferenţiat pentru d-na. asist. univ. dr. Vargas Vanesa-Mădălina
 • Hotararea nr. 177 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei Costache Mihaela
 • Hotararea nr. 178 – cu privire la prelungirea activității peste vârsta standard de pensionare a doamnei Croitoru Maria
 • Hotararea nr. 179 – cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe
 • Hotararea nr. 180 – cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe
 • Hotararea nr. 181 – cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe
 • Hotararea nr. 182 – cu privire la aprobarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar
 • Hotararea nr. 183 – cu privire la aprobarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar

Hotararile Consiliului de Administratie – 07.04.2022

 • Hotararea nr. 184 – cu privire la aprobarea, numărului de gradații de merit si repartizarea acestora pe facultăți, departamente și grade didactice pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 185 – cu privire la aprobarea calendarului concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Hotararea nr. 186 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2021-2022, semestrul al II-lea
 • Hotararea nr. 187 – cu privire la echivalarea gradelor didactice pentru cadrele didactice asociate cu statutul de specialiști invitați care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora în anul universitar 2021-2022, semestrul al II-lea

Hotararile Consiliului de Administratie – 11.04.2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 16.04.2022

 • Hotararea nr. 189 – cu privire la aprobarea pachetelor de informații pentru mai multe competiții de proiecte instituționale de cercetare
 • Hotararea nr. 190 – cu privire la aprobarea plății, din venituri proprii, a 106 burse sociale
 • Hotararea nr. 191 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 192 – cu privire la modificarea HCA nr. 384/04.09.2022 de renormare a capacității de cazare în camerele în care sunt cazați studenții
 • Hotararea nr. 193 – cu privire la aprobarea transferării unor posturi în cadrul ștatului de funcții al personalului didactic-auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 194 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi

Hotararile Consiliului de Administratie – 27.04.2022

 • Hotararea nr. 195 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 196 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităţilor pentru anul universitar 2022-2023 la programele de studii universitare de licenţă, organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
 • Hotararea nr. 197 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităţilor pentru anul universitar 2022-2023 la programele de studii universitare de licență organizate la forma de învățământ la distanță
 • Hotararea nr. 198 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Graficului activităţilor pentru anul universitar 2022-2023 la programele de studii universitare de masterat
 • Hotararea nr. 199 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Graficului activităților pentru anul universitar 2022 – 2023 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvenţă și cu frecvenţă redusă
 • Hotararea nr. 200 – pentru aprobarea listei programelor de studii universitare de masterat care se desfășoară modularizat în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 201 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 202 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 203 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale CONTABILITATE a domnului MIHAI FLORIN
 • Hotararea nr. 204 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale CONTABILITATE a domnului DRAGOMIR VOICU DAN
 • Hotararea nr. 205 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ECONOMIE I a doamnei TRAȘCĂ DANIELA LIVIA
 • Hotararea nr. 206 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ECONOMIE I a doamnei IACOB SILVIA ELENA
 • Hotararea nr. 207 – cu privire la aprobarea îndreptării erorii materiale realizată la înmatricularea pe locurile alocate absolvenților de licee situate în mediul rural a studentului Simion Ș Constantin-Ștefan
 • Hotararea nr. 208 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 209 – cu privire aprobarea cererii doamnei Dima Adriana
 • Hotararea nr. 210 – cu privire aprobarea cererii doamnei Șerban Raluca-Nicoleta
 • Hotararea nr. 211 – cu privire aprobarea cererii doamnei Dumitrescu Adriana-Sofia
 • Hotararea nr. 212 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
 • Hotararea nr. 213 – pentru aprobarea numirii cadrelor didactice în comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru susținerea colocviului de admitere la gradul I, seria 2022-2024
 • Hotararea nr. 214 – pentru aprobarea comisiei centrale de admitere la programele de studii universitare de licenţă, sesiunea iulie 2022-2023
 • Hotararea nr. 215 – pentru aprobarea comisiei centrale de admitere la programele de studii universitare de masterat, sesiunea iulie 2022-2023
 • Hotararea nr. 216 – cu privire la aprobarea comisiei centrale de admitere la studiile universitare de doctorat, an universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 217 – pentru aprobarea comisiilor constituite la nivelul facultăților, implicate în procesul de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2022-2023
 • Hotararea nr. 218 – cu privire la aprobarea plății cotizației aferente anului 2022 către Asociaţia Facultăţilor de Economie din România
 • Hotararea nr. 219 – cu privire la aprobarea raportului privind cheltuielile neeligibile pentru proiectul POSDRU/92/3.1/S/61758 și stabilirea măsurilor de soluționare
 • Hotararea nr. 220 – cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de masterat de la programele MBA Româno-Francez în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 221 – cu privire la validarea rezultatelor concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 222 – cu privire la aprobarea programării desfășurării concursurilor didactice pentru ocuparea pe perioadă nederminată a posturilor publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 391/27.04.2022, semestrul II, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 223 – cu privire la aprobarea programării desfășurării concursului didactic pentru ocuparea posturilor de asistent universitar, pe perioadă determinată, semestrul II, anul universitar 2021-2022
Scroll to top